Program INTERREG V-A Litwa - Polska

logo Programu Interreg Litwa Polska

LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”

CEL PROJEKTU: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym

Projekt przewiduje działania w miejscach dziedzictwa kulturowego położonych na obszarze przygranicznym: w Praniu (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działania nastąpią m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Eksponaty muzeów zostaną poddane konserwacji. Realizacja projektu wzmocni potencjał turystyczny regionu przygranicznego. 

Początek projektu 01.02.2021 r., koniec 31.12.2022 r. 
Wartość projektu ogółem: 746 161,24 euro, dofinansowanie UE: 634 273,05 euro

Projekt realizowany przez: Powiat Piski i Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus. 

Współfinansować ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.