Ważne dokumenty | Starostwo Powiatowe w Piszu

Ważne dokumenty

Program Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (potwierdzającego stan prawny stowarzyszenia)