Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E na  wykonanie usług audiowizualnych i graficznych stanowiących elementy ekspozycji stałej w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu w ramach zadan

logo Interreg Litwa Polska

U W A G A  W Y K O N A W C Y - informacja z dnia 15.06.2022 r. w sprawie modyfikacji treści zapytania ofertowego z dnia 10.06.2022 r.

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA I WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z nieprawidłowym zapisem pkt. II.4. MODYFIKACJE TREŚCI ZAPYTANIA I WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, zamieszczonego w dniu 10.06.2022 r. na stronie www.powiat.pisz.pl zapytania ofertowego na wykonanie usług audiowizualnych i graficznych stanowiących elementy ekspozycji stałej w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu w ramach zadania „Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu” - 


1) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w pkt. II.4. MODYFIKACJE TREŚCI ZAPYTANIA I WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:


I.2.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
- dla części 1 - 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
- dla części 2 - 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

2) Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 23.06.2022 r. włącznie. Tym samym, po modyfikacji, pkt. I.7. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT  zapytania ofertowego z dn. 10.06.2022 r. otrzymuje brzmienie:

    1.    Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać nie później niż do 23 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania oferty znajdują się w Dziale II.6.

 

Pełna treść informacji do pobrania poniżej.

 

-15.06.2022-

 

10.06.2022 r.; WP.042.1.2020

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
wykonanie usług audiowizualnych i graficznych stanowiących elementy ekspozycji stałej w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu w ramach zadania „Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę dla 1 lub/i 2 części. Wszelkie zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczą każdorazowo części 1 i części 2. 

1.Przedmiotem zamówienia jest:


CZĘŚĆ 1- Wykonanie usług audiowizualnych, w tym: wykonanie etiudy filmowej i jej udźwiękowienie; opracowanie nagrań muzyki klasycznej do "pni muzycznych; opracowanie nagrań muzyki do "biblioteki dźwięków”,

CZĘŚĆ 2- wykonanie usługi graficznej, w tym: opracowanie plików graficznych do drukowania; Opracowanie graficzne fotografii, komplet

2.Szczegółowe informacje – opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i części 2- zostały zawarte w załączniku nr 1 do zapytania.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy- 21 dni.

SKŁADANIE OFERT:
1.Oferty składane są w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim. 
2.Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
3.Oferty doręcza się w formie elektronicznej na adres aneta [dot] ofmanatpowiat [dot] pisz [dot] pl, bądź pocztą, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w terminie określonym w zapytaniu ofertowym do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu mieszczącego przy ul. Warszawskiej 1 (12-200) Pisz. Biuro Obsługi Klienta pracuje w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30.
4. Za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie datę i godzinę dostarczenia oferty do Biura Obsługi Klienta, co zostanie każdorazowo odnotowane na opakowaniu oferty, a w przypadku dostarczenia oferty w formie elektronicznej za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie datę i godzinę wpływu oferty na skrzynkę pocztową wskazaną w ust. 3.
5.Zamawiający nie wymaga, alby oferty złożone w formie elektronicznej były podpisane podpisem kwalifikowanym bądź podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
6.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.  
 

Pełna treść zapytania oraz załączniki do pobrania poniżej.

 

-10.06.2022-

logo MKiDN