Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu: aparat kompaktowy, kamera video 4K, projektor multimedialny.

logo Interreg Litwa Polska

06.06.2022 r.; WP.042.1.2020

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu:
aparat kompaktowy, kamera video 4K, projektor multimedialny.

 

Pełna treść zapytania ofertowego, w tym: Warunki ogólne uczestnictwa w zapytaniu ofertowym, Opis przedmiotu zamówienia, Opis  kryteriów wyboru wykonawcy, Warunki realizacji  zamówienia, Termin realizacji zamówienia - dostępne w pliku do pobrania

 

 

Termin i sposób  przekazania  odpowiedzi przez wykonawcę:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13.06.2022r.

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu wraz z wymaganymi oświadczeniami. Podpisany i zeskanowany formularz ofertowy i oświadczenia należy przesłać na adres e-mail: aneta [dot] ofmanatpowiat [dot] pisz [dot] pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

4. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Aneta Ofman; tel. (87) 4254760.

 

Pełna treść zapytania oraz załączniki do pobrania poniżej.

 

-06.06.2022-

logo MKiDN