Ogłoszenie GN.6840.1.2.2021 o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

13.01.2022

Ogłoszenie GN.6840.1.2.2021 o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Wyciąg z ogłoszenia nr GN.6840.1.2.2021

dotyczącego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  

 

Starosta Piski jako organ reprezentujący Skarb Państwa na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 

Położenie nieruchomości

 • miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Gdańska

Numer działki

Numer księgi wieczystej

  • 539/6
  • OL1P/00045604/5

Powierzchnia działki

  • 15044 m2 (1,5044 ha)

Oznaczanie działki wg ewidencji gruntów i budynków

  • Ba – tereny przemysłowe

 

Przetargiem objęta jest nieruchomość zabudowana, składająca się z działki nr 539/6 o powierzchni 1,5044 ha (15044 m2), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Ba – tereny przemysłowe”. Działka stanowi teren po dawnym zakładzie drzewnym, zabudowana budynkami użytkowymi: budynkiem magazynowo-socjalnym o pow. użyt. 1020 m2, budynkiem magazynowym o pow. użyt. 249 m2, budynkiem garażowym o pow. użytk. 12 m2 oraz infrastrukturą techniczną: utwardzone dojścia i dojarzy, rampa betonowa. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Pisz, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, leśnych oraz ogródków działkowych. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącze energetyczne. Nieruchomość jest ogrodzona siatką oraz ogrodzeniem z ramek stalowych, a także ogrodzeniem żelbetonowym. Plac manewrowy i drogi wewnętrzne są utwardzone płytami betonowymi drogowymi, betonem i kostką trylinką. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych powiatowej oraz gminnej.

 

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości wynosi 1.010.000,00 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych i 00/100) – zwolnione od podatku VAT na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)

 

WADIUM -  100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100)

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.
 2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu                                (87) 425 46 61 lub (87) 425 46 69.