13.01.2022

Ogłoszenie GN.6840.1.2.2021 o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Wyciąg z ogłoszenia nr GN.6840.1.2.2021

dotyczącego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  

 

Starosta Piski jako organ reprezentujący Skarb Państwa na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 

Położenie nieruchomości

 • miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Gdańska

Numer działki

Numer księgi wieczystej

  • 539/6
  • OL1P/00045604/5

Powierzchnia działki

  • 15044 m2 (1,5044 ha)

Oznaczanie działki wg ewidencji gruntów i budynków

  • Ba – tereny przemysłowe

 

Przetargiem objęta jest nieruchomość zabudowana, składająca się z działki nr 539/6 o powierzchni 1,5044 ha (15044 m2), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Ba – tereny przemysłowe”. Działka stanowi teren po dawnym zakładzie drzewnym, zabudowana budynkami użytkowymi: budynkiem magazynowo-socjalnym o pow. użyt. 1020 m2, budynkiem magazynowym o pow. użyt. 249 m2, budynkiem garażowym o pow. użytk. 12 m2 oraz infrastrukturą techniczną: utwardzone dojścia i dojarzy, rampa betonowa. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Pisz, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, leśnych oraz ogródków działkowych. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącze energetyczne. Nieruchomość jest ogrodzona siatką oraz ogrodzeniem z ramek stalowych, a także ogrodzeniem żelbetonowym. Plac manewrowy i drogi wewnętrzne są utwardzone płytami betonowymi drogowymi, betonem i kostką trylinką. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych powiatowej oraz gminnej.

 

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości wynosi 1.010.000,00 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych i 00/100) – zwolnione od podatku VAT na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)

 

WADIUM -  100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100)

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.
 2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu                                (87) 425 46 61 lub (87) 425 46 69.

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…