INFORMACJA NT. BRAKU UWAG DO OFERTY „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (...)"

INFORMACJA NT. BRAKU UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” złożona 2 bm. przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej została zamieszczona 6 bm. w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego w Piszu na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej powiatu piskiego www.powiat.pisz.pl, na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1. Oferta została zamieszczona wraz z informacją o możliwości składania do niej uwag.

Wszelkie uwagi dotyczące uproszczonej oferty można było składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, pok. 38) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można było również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogły być wnoszone w terminie 7 dni, tj. do 13 czerwca br. włącznie.

W przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

 

Starosta Piski
/-/ Andrzej Nowicki