projekty realizowane w ramach RPO WiM na lata 2014-2020

logotypy unijne i funduszy

 


RPWM.04.03.01-28-0028/20

„Poprawa efektywności energetycznej
budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu”

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu pod adresem: ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz. Zakres projektu obejmuje prace: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, docieplenie okien stalowych jednoszybowych w hali oraz luksfer, docieplenie stropodachu, wymianę istniejących świetlików dachowych, montaż indywidualnego węzła cieplnego wymiennikowego dla całego obiektu o mocy 210 kW, kompleksową wymianę instalacji c.o., montaż systemu telemetrycznego do zdalnego nadzoru i zarządzania pracą węzła i systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,61 kW, wymianę wewnętrznej instalacji oświetleniowej.

Rezultatem projektu będzie ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2% oraz ograniczenie emisji CO2 o 81,8%. Oczekiwane efekty wsparcia to m.in. Obniżenie zużycia energii finalnej w budynkach publicznych oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Projekt wpisuje się w poniższe założenia ponieważ dotyczy ograniczenia zużycia energii w budynku publicznym oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt realizuje cele RPO WiM na lata 2014-2020 w zakresie: Cel 1: Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku użyteczności publicznej. Cel 2: Poprawa jakości powietrza związana z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery. Cel 3: Wzrost zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o 0,041 MWe.

W wyniku projektu nastapią: obniżenie kosztów operacyjnych związanych z ograniczeniem zużycia nośników energii. oszczędne gospodarowanie zasobami, tj. zużyciem nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów PM10 i PM, 2,5 , związana z ograniczeniem zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa komfortu użytkowania budynku użyteczności publicznej.

Wartość projektu ogółem: 3 088 503.69 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi: 1 901 133,79 PL

projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna, Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; nazwa Działania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, nazwa Poddziałania: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. 


25.10.2021

Kompleksowa termomodernizacja warsztatów ZSZ w Piszu

Już niebawem ruszą prace związane z kompleksową termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. W środę, 20 października doszło do zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Piskim reprezentowanym przez Starostę Piskiego Andrzeja Nowickiego, Marka Wysockiego Wicestarostę Piskiego oraz Barbarę Koprowską Skarbnik Powiatu Piskiego a przedstawicielami Res Energy BGW Sp. z o.o. z Olsztyna. Wartość zaplanowanych prac to 2 973 823,69 zł z czego blisko 2 mln zł pokryte zostanie z dofinansowania uzyskanego z RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Zgodnie z zawartą umową wykonawca z Olsztyna zrealizuje następujące działania:
- docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu wraz z wymianą jego poszycia,
- wymiana świetlików dachowych gdzie w miejsce jednoszybowych konstrukcji stalowych pojawią się łukowe wykonane z poliwęglanu,
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z usunięciem jednoszybowych okien stalowych i luksfer,
- montaż indywidualnego węzła cieplnego wymiennikowego dla całego obiektu o mocy 210 kW,
- kompleksowa wymiana instalacji c.o.,
- montaż systemu telemetrycznego do zdalnego nadzoru i zarządzania pracą węzła i systemu grzewczego,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,40 kW,
- wymiana wewnętrznej instalacji oświetleniowej na oświetlenie typu LED. 

Modernizacja budynku warsztatów ZSZ w Piszu zakończy się w drugiej połowie września 2022 r. 

projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna, Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; nazwa Działania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, nazwa Poddziałania: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

https://powiat.pisz.pl/aktualnosc/informacje/kompleksowa-termomodernizacja-warsztatow-zsz-w-piszu 


21.12.2022

Zespół Szkół Zawodowych – zakończenie projektu modernizacyjnego

 

W dniu 15 grudnia 2022r. miało miejsce uroczyste zakończenie projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną 
w Piszu”. 

W spotkaniu wzięli udział Starosta Piski Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki, etatowy członek Zarządu dr Waldemar Brenda, Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, a także Skarbnik Powiatu Barbara Koprowska. Swoją obecnością zaszczycili nas również warmińsko-mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, ks. Dziekan Tadeusz Krzywiński oraz dyrektorzy szkół i jednostek powiatowych. Spotkanie poprowadził dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Pan Paweł Bazydło przy współudziale Marcina Dobrzyńskiego inspektora ds. spraw inwestycji i remontów Starostwa Powiatowego w Piszu.

W ramach projektu wykonano następujące prace: 

  • docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, 
  • wymianę okien i drzwi, 
  • docieplenie stropodachu, 
  • wymianę istniejących świetlików dachowych, 
  • montaż indywidualnego węzła cieplnego wymiennikowego dla całego obiektu o mocy 210 kW, 
  • kompleksową wymianę instalacji c.o., 
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 41,40 kW, 
  • wymianę wewnętrznej instalacji oświetleniowej.

Wartość projektu ogółem: około 3 mln zł
Wykonawcą projektu była firma: RES ENERGY BGW Sp. z o. o. Spółka komandytowa.

Realizacja projektu zdecydowanie poprawiła komfort pracy uczniom i nauczycielom realizującym podstawę programową w warsztatach szkolnych. Zauważamy również bardzo wymierne korzyści finansowe w stosunku do lat ubiegłych. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania sięgają ponad 80%. 

Słowa podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym, a w szczególności Panu Marcinowi Dobrzyńskiemu, który praktycznie każdego dnia nadzorował realizację poszczególnych zadań.

Materiał: Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna, Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; nazwa Działania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, nazwa Poddziałania: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

https://powiat.pisz.pl/aktualnosc/informacje/zespol-szkol-zawodowych-zakonczenie-projektu-modernizacyjnego 

25.01.2024

„Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”

Do końca roku 2023 r. trwała realizacja projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”. W ramach projektu powiatowe szkoły prowadzące kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu oraz Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt w obszarze informatyki, gastronomi, leśnictwa i mechanizacji rolnictwa. 

Projekt, którego celem jest poprawa warunków i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy pozwolił na wyposażenie pracowni zajęć praktycznych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dzięki dofinansowaniu Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej oferuje uczniom pracownię gastronomiczną wyposażoną zgodnie z najnowszymi standardami nowoczesnej kuchni restauracyjnej. Ruciańska szkoła natomiast została wyposażona w maszyny i urządzenia do prowadzenia zajęć warsztatowych związanych z przetwarzaniem surowca drzewnego, a Piski Zespół może już kształcić uczniów technikum informatyki na wysokiej jakości sprzęcie informatycznym. 

Odpowiednie wyposażenie szkół w sprzęt ma ogromny wpływ na jakość kształcenia uczniów, gdyż pracodawcy oczekują od absolwentów znajomości najnowszych rozwiązań technologicznych. Stąd też właściwe przygotowanie ucznia wymusza na szkołach ciągłe unowocześnianie bazy dydaktycznej, dostosowując ją do aktualnych wymagań rynku pracy. Uczeń uzbrojony w praktyczną wiedzę i umiejętności pracy na nowoczesnym sprzęcie zwiększy swoje szanse na zatrudnienie zarówno na lokalnym, jak i regionalnym rynku pracy. Zakup nowoczesnego sprzętu TiK
i wyposażenia to też zdecydowany krok w kierunku unowocześnienia kształcenia zawodowego szkół powiatowych i wzrost ich konkurencyjności. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości  407 662,11 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Materiał: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek

https://powiat.pisz.pl/aktualnosc/informacje/doposazenie-powiatowych-szkol-zawodowych-w-ramach-projektu-ue