Doposażenie powiatowych szkół zawodowych w ramach projektu UE

25.01.2024

Doposażenie powiatowych szkół zawodowych w ramach projektu UE

Doposażenie szkół zawodowych z powiatu piskiego w ramach projektu UE

Do końca roku 2023 r. trwała realizacja projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne
i narzędzia TIK”. W ramach projektu powiatowe szkoły prowadzące kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu oraz Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt w obszarze informatyki, gastronomi, leśnictwa i mechanizacji rolnictwa. 

Projekt, którego celem jest poprawa warunków i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy pozwolił na wyposażenie pracowni zajęć praktycznych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dzięki dofinansowaniu Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej oferuje uczniom pracownię gastronomiczną wyposażoną zgodnie z najnowszymi standardami nowoczesnej kuchni restauracyjnej. Ruciańska szkoła natomiast została wyposażona w maszyny i urządzenia do prowadzenia zajęć warsztatowych związanych z przetwarzaniem surowca drzewnego, a Piski Zespół może już kształcić uczniów technikum informatyki na wysokiej jakości sprzęcie informatycznym. 

Odpowiednie wyposażenie szkół w sprzęt ma ogromny wpływ na jakość kształcenia uczniów, gdyż pracodawcy oczekują od absolwentów znajomości najnowszych rozwiązań technologicznych. Stąd też właściwe przygotowanie ucznia wymusza na szkołach ciągłe unowocześnianie bazy dydaktycznej, dostosowując ją do aktualnych wymagań rynku pracy. Uczeń uzbrojony w praktyczną wiedzę i umiejętności pracy na nowoczesnym sprzęcie zwiększy swoje szanse na zatrudnienie zarówno na lokalnym, jak i regionalnym rynku pracy. Zakup nowoczesnego sprzętu TiK
i wyposażenia to też zdecydowany krok w kierunku unowocześnienia kształcenia zawodowego szkół powiatowych i wzrost ich konkurencyjności. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości  407 662,11 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Materiał: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek