ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie oprogramowania/aplikacji do użytkowania na tablety.

21.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie oprogramowania/aplikacji do użytkowania na tablety.

logo Interreg Polska Litwa

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E
dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie nagrania i montażu 2 minutowego spotu promocyjnego wg uzgodnionego scenariusza. 
 

Szczegółowe informacje, tj.:
I. WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
III. Opis  kryteriów wyboru wykonawcy: 
IV. Warunki realizacji  zamówienia:
dostępne w pełnej treści zapytania ofertowego poniżej - do pobrania (pdf)

V. Termin realizacji zamówienia: do 29.12.2022 r.

VI. Termin i sposób  przekazania  odpowiedzi przez wykonawcę:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 23.12.2022
2. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: aneta [dot] ofmanatpowiat [dot] pisz [dot] pl
3. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Aneta Ofman; tel. (87) 4254760.

 

 

-21.12.2022-

informacja o dofinansowaniu wkładu własnego ze środków Ministra Kultury