Karta Usług - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Sródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do pobrania
Usunięcie drzew, krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu