Karta Usług - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Zgłoszenie prac geodezyjnych
Wydawanie kopii arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub wektorowej
Wydawanie kopii arkusza mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej lub wektorowej
Udostępnienie danych przedmiotowych (skorowidz działek) i podmiotowych (dane właściciela/władającego) ze zbioru danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
Udostępnienie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)
Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiałów innych niż wymienionych w kartach usług nr: 03, 04, 05 i 06)
Wydawanie wypisów o pełnej lub niepełnej treści/wypisów i wyrysów/wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
Zgłoszenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego
Zatwierdzanie zamian klasyfikacji gleboznawczej gruntów