UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU z 8 marca 2023 roku


OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”.


Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu informuje o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pt. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023” złożonej przez Klub Sportowy „Power Factory”.


Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, pok. 38) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być wnoszone w terminie do 15 marca br.


Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl
2. na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1.