Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Beata Dębińska

ul. Warszawska 1
tel. (0-87) 425 46 70
Pokoje: 13, 15, 16

1. Prowadzi nadzór i kontrole nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

  • zgodności zagospodarowania terenu z planami zagospodarowania przestrzennego, oraz wymaganiami ochrony środowiska.
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Udziela bądź odmawia zgody na odstępstwa od wymagań techniczno-budowlanych.
3. Wydaje pozwolenie na budowę.
4. Nakłada obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.
5. Nakłada obowiązek geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów.
6. Przyjmuje zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu użytkowania.
7. Przyjmuje zgłoszenie o zamiarze wykonania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
8. Przyjmuje zgłoszenia o zamiarze prowadzenia prac rozbiórkowych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
9. Nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
10. Nakłada obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdza projekt budowlany.
11. Prowadzi rejestry:

  • wniosków o pozwolenie na budowę
  • decyzji o pozwoleniu na budowę,

12. Uczestniczy na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnia wszelkie dokumenty i informacje żądane przez ten organ.
13. Przekazuje organom nadzoru budowlanego kopie decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamia te organy o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych.
14. Wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali.
15. Wydaje zaświadczenia do dodatków mieszkaniowych, stosownie do przepisów ustawy o własności lokali.
16. Prowadzi zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
17. Sporządza wymaganą sprawozdawczość statystyczną.

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych