12.01.2022

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Posiedzenie Rady

Pierwsze w 2022 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 11 stycznia 2022 roku w sali konferencyjnej piskiego starostwa. Porządek posiedzenia Rady, pod przewodnictwem Wicestarosty Piskiego Marka Wysockiego. obejmował m.in. zaopiniowanie podziału środków z Funduszu Pracy oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Rada zatwierdziła podział środków z Funduszu Pracy oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022.


Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Ich zakres działania reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadania powiatowych rad to m.in.  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy. W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu