04.07.2024

OGŁOSZENIE GN.6852.2.2024 z dnia 04.07.2024 r. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

 

OGŁOSZENIE

GN.6852.2.2024 z dnia 04.07.2024 r.

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) – dalej zwana „u.g.n.” Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj.: działki geodezyjnej numer 20/102 o powierzchni 0,2599 ha, KW nr OL1P/00031829/7, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0046 Bemowo Piskie, gmina Biała Piska, w celu wykonania na przedmiotowej nieruchomości przez wnioskodawcę inwestycji, polegającej na budowie odcinka linii kablowej doziemnej SN-15kV o długości 57,80 m, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego, procedowanej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Białej Piskiej znak: PBI.6733.9.2023 z dnia 14.09.2023 r., ustającej lokalizację inwestycji celu publicznego, między innymi na nieruchomości oznaczonej działką geodezyjną numer 20/102, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0046 Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.

 W rozumieniu art. 113 ust. 7 u.g.n. ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej niektórzy współwłaściciele nie żyją, a prawa spadkowe po nieżyjących  nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.2.2024 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 2 tel.: (87) 425 46 61.

Pozostałe aktualności

kondolencje
17.07.2024

kondolencje - Rodzinie i Bliskim pana Leszka Skolimowskiego

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…