08.01.2024

Standardy ochrony małoletnich w placówce oświatowej

Standardy ochrony małoletnich w placówce oświatowej - szkolenie

Dnia 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.). Zmiana ww. przepisów wprowadza tzw. standardy ochrony małoletnich, mające stanowić jeden z rodzajów szczególnych środków ochrony małoletnich.

W związku z powyższymi zamianami 5 stycznia2024r. w sali konferencyjnej Starostwa Piskiego odbyło się szkolenie nt. „Standardy ochrony małoletnich w placówkach oświatowych” z udziałem przedstawicieli jednostek oświatowych Powiatu Piskiego. Władze Powiatu w trakcie spotkania reprezentował dr Waldemar Brenda, który krótkim wystąpieniem rozpoczął spotkanie.

Szkolenie poprowadził pan Marek Hempel z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z w Warszawie, specjalista w dziedzinie oświaty, absolwent pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej; wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, były kurator sądowy; wykładowca na wydziałach pedagogicznych warszawskich szkół wyższych. Prowadzącego wspierał pan Andrzej Roth, reprezentujący władze Centrum Rozwoju Edukacji.

Jak wskazał szkoleniowiec, standardy ochrony małoletnich to nowy dokument, który szkoły będą musiały same wypracować. W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty";
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 Ponadto w ww. standardach należy określić także:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Co ważne, standardy ochrony małoletnich będą musiały uwzględnić sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie. Ocena wprowadzonych zasad odbywać się będzie co najmniej raz na dwa w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wypracowane Standardy placówki zobowiązane będą udostępnić na swojej stronie internetowej oraz wywiesić w widocznym miejscu w wersji pełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024