25.01.2024

Po wiedzę śladami sztuki!”- Erasmus w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu

realizacja programu ERASMUS w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu

W ramach programu Erasmus+, na mocy umowy nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100441
Kończymy realizację krótkoterminowego projektu na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Projekt pod nazwą „Po wiedzę śladami sztuki!” – „For knowledge in the footsteps of art!” był skierowany do 30 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu, którzy pod opieką 4 opiekunów odbyli czternastodniową mobilność do Grecji (2 dni podróż, 12 dni na realizację programu edukacyjnego). Współpracowaliśmy ze społecznością IV Liceum w Katerini, jako szkołą partnerską. 

Założyliśmy, że udział w projekcie przyniesie korzyści w postaci:

  1. Poprawienia kompetencji językowych i komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli.
  2. Wyrównania szans edukacyjnych młodzieży i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przedwczesnemu kończeniu edukacji.
  3. Promowania świadomości międzykulturowej, także rozbudzania zainteresowania i ciekawości dotyczącej różnorodności językowej i komunikacji międzykulturowej w Unii Europejskiej.
  4. Kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

Nasze uczestnictwo w projekcie i mobilności edukacyjnej miało wpływ na rozwój wiedzy i umiejętności uczestniczących w nich młodych ludzi, jak i na kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczości. Uczniowie, poprzez bardzo aktywny udział w projekcie, wykazywali się postawą samodzielności w działaniu, wzrosło w nich z pewnością poczucie odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań, zdecydowanie poprawili umiejętność planowania i pracy w grupie. Ponadto wartością dodatkową była integracja uczestników. Szczególnie cennym doświadczeniem i efektem projektu było nabywanie wiedzy i umiejętności z różnych obszarów i dziedzin w warunkach innych niż szkolne. 

Po zakończonej mobilności utrwalaliśmy efekty naszych działań, sprawdziliśmy na ile projekt przyniósł korzyści jego uczestnikom. Przeprowadziliśmy wewnętrzną ewaluację stopnia realizacji założonych celów i przede wszystkim podsumowaliśmy nasze wielomiesięczne działania – obejrzeliśmy i omówiliśmy przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne. Takie spotkanie odbyło się 15 stycznia 2024 r. Podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami i wspomnieniami z udziału w tej cudownej greckiej przygodzie, które chyba na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich uczestników projektu.

Realizacja projektu w naszej szkole wzmocniła wizerunek placówki, pokazała, że jesteśmy dobrą szkołą nastawioną na realizację różnorodnych przedsięwzięć.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i jego realizator w Polsce, którym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczyła  dla szkoły jako beneficjenta projektu kwotę 43 374,00 €.

Materiał: Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu 
 

Pozostałe aktualności

dragon-24
28.02.2024

DRAGON-24 Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

zmiana na stanowisku komendanta KPP w Piszu
28.02.2024

Zmiany w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu

Kondolencje dla p. Czesława Pieczyńskiego z powodu śmierci żony
23.02.2024

KONDOLENCJE Panu Czesławowi Pieczyńskiemu z powodu śmierci…

Ślubowanie kadetów w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu
22.02.2024

Uroczyste ślubowanie kadetów