29.01.2024

Kwalifikacja wojskowa w powiecie piskim 12 luty 2024 r. – 1 marca 2024 r.

Kwalifikacja wojskowa 2024 w powiecie piskim

W poniedziałek, 12 lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w powiecie piskim. Powiatowa komisja kwalifikacyjna będzie funkcjonować niezmiennie w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu. Poniżej przedstawiamy informacje dot. tegorocznej kwalifikacji wojskowej. 

 
Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej oraz psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.
Zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej. Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.
Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji.

TERMIN: Powiat piski - 12 lutego 2024r. - 1 marca 2024r.

DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WZYWA SIĘ: 

 • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2022 i 2023:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złoży wniosek o zmianę kategorii zdolności,o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
 • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE PODCZAS KWALIFIKACJI

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 • wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
 • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
 • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki), posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia (np. prawo jazdy);
 • posiadaną dokumentację medyczną (niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej.

OZNACZENIE KATEGORII ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
(z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej)

 • kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

NIESTAWIENNICTWO

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż termin określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

ZWOLNIENIA

Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej, oraz poinformowania szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o tym doręczeniu.

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 18 lat życia, trwający do końca roku kalendarzowego, w którym te osoby kończą 60 lat życia, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, zagrożenie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz wskazując granice wieku osób, których ten obowiązek dotyczy.

 

Materiał: WCR Ełk
 

Pozostałe aktualności

dragon-24
28.02.2024

DRAGON-24 Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

zmiana na stanowisku komendanta KPP w Piszu
28.02.2024

Zmiany w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu

Kondolencje dla p. Czesława Pieczyńskiego z powodu śmierci żony
23.02.2024

KONDOLENCJE Panu Czesławowi Pieczyńskiemu z powodu śmierci…

Ślubowanie kadetów w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu
22.02.2024

Uroczyste ślubowanie kadetów