05.01.2024

Budżet Powiatu Piskiego 2024. Bezpieczeństwo – Stabilność – Rozwój

Rada Powiatu Pisz przyjęła budżet na 2024 rok

W czwartek, 28 grudnia w trakcie LXV sesji Rady Powiatu Pisz zostały przegłosowane i przyjęte – Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Piskiego na lata 2024 – 2028 oraz Budżet Powiatu Piskiego na 2024 r. 

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 16 radnych. Andrzej Nowicki Starosta Piski w imieniu Zarządu Powiatu Piskiego podziękował wszystkim Radnym za współpracę, wsparcie i podejmowane działania, dzięki którym można w końcówce roku spokojnie przygotować oraz uchwalić budżet na kolejny rok. Starosta podziękował również Skarbnik Powiatu Piskiego – Barbarze Koprowskiej oraz pracownikom Wydziału Finansowego za włożoną w przygotowanie budżetu pracę. 

Projekt budżetu wraz z jego uzasadnieniem podczas sesji przedstawiła radnym skarbnik Powiatu Pani Barbara Koprowska. Jak wskazała skarbnik, w 2024 roku planowane dochody Powiatu wyniosą 136.812.766,49 zł, w tym dochody bieżące 95.587.659,50 zł i majątkowe 41.255.106,99 zł. Wydatki budżetu wyniosą ogółem 136.812.846,49 zł, w tym wydatki bieżące 90.647.759,24 zł i majątkowe 46.165.087,25 zł. 

Przedstawione wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku wskazują na spełnienie warunku zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej wynikającego z Ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. wyniosą 44.255.811,25zł. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 r. znalazły się m.in.:

 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200;
 • Przebudowa ulicy Mazurskiej w Piszu ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego;
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647N – Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750;
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w miejscowości Karwica;
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1648N w miejscowości Włosty;
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w miejscowości Biała Piska;
 • Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1861N Skomack Wielki – Rostki Skomackie - -Ogródek w km 2+440 k/m Rostki Skomackie;
 • Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej Nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy,
 • Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 5+000 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin;
 • Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska – ul. Piłsudskiego – Dmusy – granica powiatu – Rożyńsk Wielki);
 • Remont drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 1+260 do km 4+280;
 • Remont drogi powiatowej Nr 1696N – Mikołajski – Łuknajno – Tuchlin – DK Nr 16 – ulica kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 6+572;

Będzie to rok wyjątkowy, gdyż Powiat w roku 2024 przeznaczy na inwestycje remonty ponad. 32% wydatków ogółem.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych, zaplanowano realizację następujących zadań:

 • „Powiat Piski sercu bliski” utworzenie w miejscowości Łupki alei im. dr W. Klementowskiego, jako ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce (2024) ;
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 (2023 – 2024);
 • „ECOGREEN” (2022 - 2024);
 • Rozwój kompetencji w greckim stylu (2024). 

Ponadto, jak wskazała skarbnik, w trakcie roku budżetowego 2024 zakłada się zwiększenie dochodów budżetu powiatu o środki z rezerw celowych budżetu państwa, przekazywanych w ciągu roku budżetowego decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, środki pochodzące z pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środki z państwowych funduszy celowych).

Co bardzo ważne, przedstawiony na grudniowej sesji projekt budżetu Powiatu zyskał uprzednio pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Projekt budżetu został także zaopiniowany pozytywnie przez Komisje działające przy Radzie Powiatu Pisz. 
Budżet Powiatu charakteryzuje się realnością zaplanowanych kwot po stronie dochodów i wydatków. Wielkości wydatków dostosowane są do finansowych możliwości Powiatu a ponadto są wynikiem oszczędnej i gospodarnej polityki finansowej. Tylko takie planowanie pozwala na utrzymanie stabilnej i bezpiecznej pozycji finansowej Powiatu Piskiego.

„Bardzo dziękuję Zarządowi, Radnym oraz Irenie Jatkowskiej – Przewodniczącej Rady Powiatu za podjęte decyzje, a tym samym dobrą i stabilną współpracę przekładającą się miedzy innymi na stabilną sytuację naszego powiatu” Andrzej Nowicki – Starost Piski 
 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024