You are hereProgram ochrony środowiska

Program ochrony środowiska


By admin - Posted on 06 styczeń 2010

   

Cele strategiczne PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

   
Czyste środowisko stymulatorem rozwoju gospodarczego powiatu
   

Cel strategiczny realizowany będzie w latach 2004 – 2007 i dalej jako zadania ciągłe poprzez:

   
 1. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu
 2. Zalesianie i zadrzewianie terenów porolnych
 3. Zalesienie terenów zniszczonych przez wichurę z lipca 2002r. zgodnie z wymogami siedliskowymi.
 4. Wspieranie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ lasy mazurskie ”
 5. Intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania lasów do rozwoju edukacji ekologicznej.
 6. Wspieranie agroturystyki.
 7. Wspieranie rolnictwa ekologicznego.
 8. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.
 9. Wykorzystanie programów rolno – środowiskowych do ochrony cennych gatunków.
 10. Niedopuszczanie do budowy dużych ferm bezobornikowych.
 11. Wdrażanie sieci natura 2000 po zbilansowaniu skutków społeczno – gospodarczych i na terenach już objętych ochroną (rezerwaty przyrody).
 12. Utrzymanie stref ciszy na terenach już objętych.
 13. Sukcesywny rozwój rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.
 14. Sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych kopalin.
 15. Opracowanie Powiatowego Programu Wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii.
 16. Wspieranie małej retencji.
 17. Likwidacja nieczynnych ujęć wody.
 18. Wspieranie budowy lokalnych i indywidualnych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.
 19. Tworzenie wokół jezior i rzek stref ochronnych zagospodarowanych trwałą zielenią.
 20. Usprawnienie systemu komunikacji w mieście Pisz (konieczność budowy drugiej przeprawy mostowej ) - zmniejszenie emisji i hałasu w centrum miasta.
 21. Termomodernizacja budynków.
 22. Podjęcie działań w celu doprowadzenia gazu ziemnego.
 23. Budowa tras rowerowych w centrum miasta.
 24. Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej przez szkoły.
 25. Prowadzenie szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej.
 26. Wspieranie utworzenia rezerwatu bagna Nitlickie i jezioro Zdedy.

Zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Zarząd Powiatu powinien co 2 lata dokonywać oceny realizacji programu i przygotowywać raporty oraz przedstawiać je Radzie Powiatu, a raz na 4 lata należy aktualizować.

   
Poniżej znajdują się pliki do pobrania:
 
program ochrony środowiska
załącznik01
załącznik02  
załącznik03  
załącznik04  
załącznik05  
załącznik06  
załącznik07  
załącznik08  
załącznik09  
   

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe