You are hereInformacje

Informacje


By admin - Posted on 26 styczeń 2010

 

 

Uchwała Nr 98/80/2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 16 listopada 2020 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku  

 

 

Załącznik:

Treść uchwały Nr 98/80/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

 

Uchwała Nr 88/78/2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 27 października 2020 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku  

 

 

Załączniki:

Treść uchwały Nr 88/78/2020 z dnia 27 października 2020 r. 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 20 października 2020 roku

 

dotycząca wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Przeprowadzono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057), do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

W dniu 5 października 2020 r. ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piskiego na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Piszu. W wyznaczonym terminie, tj. do 15 października br. żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wskazał osoby/osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa działać będzie bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Do pobrania:

informacja Starosty Piskiego 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
POWIATU W PISZU
z dnia 5 października 2020 roku

 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

 

 

Załączniki:

Uchwała Nr 75/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Formularz zgłoszenia osoby wskazanej na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 21 września 2020 r.

dotycząca wyników konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1) Przedmiotem konsultacji było wyrażenie uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021.”
2) Uprawnionymi do zgłaszania uwag i opinii byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
3) Konsultacje trwały od 11 do 19 września 2020 r.

2. PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI

1) Informacja o trwających konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem do zgłaszania uwag i opinii została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Projekt programu dostępny był do wglądu w Wydziale Promocji Starostwa w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu, która to informacja również zawarta była w ogłoszeniu o konsultacjach.
2) W trybie i terminie wyznaczonym na konsultacje nie wniesiono do konsultowanego projektu żadnych uwag ani opinii.

Mając powyższe na uwadze, uznaje się za zasadne skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Powiatu Pisz.

 

 

Załączniki:

Wyniki konsultacji 

 

Informacja dotycząca oferty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn w zakresie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

 

W dniu 15 września 2020 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn. Oferta została złożona na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do 21 września br. na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszej informacji. Formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

 

Załączniki:

Formularz z uwagami do oferty złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 11 września 2020 roku

 

dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”

Uwagi i opinie można zgłaszać od 11 września do 19 września 2020 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 lub mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

 

Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (IIp.).

Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

 

Do pobrania:

informacja Starosty Piskiego


program współpracy


formularz uwag


 

 

Informacja dotycząca oferty Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło  w Piszu w zakresie złozonej oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Piszu. Oferta została złożona na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do  7 lipca br. na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszej informacji. Formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

 

Załączniki:

Formularz z uwagami do oferty złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego 

 

Uchwała Nr 77/41/2019
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 30 paźdzernika 2019 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego  w 2020 r.

 

 

Załączniki:

Treść uchwały Nr 77/41/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

 

Zarządzenie Nr 25/2019
Starosty Piskiego
z dnia 8 paźdzernika 2019 roku

 

w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Piskiego  w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń.

 

 

Załączniki:

Treść zarządzenia Nr 25/2019 z dnia 8 października 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
POWIATU W PISZU
z dnia 7 paźdzernika 2019 roku

 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

 

 

Załączniki:

Uchwała Nr 71/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 4 paźdzernika 2019 roku

 

dotycząca wyników konsultacji "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020".

 

 

Załączniki

Informacja Starosty Piskiego dotycząca wyników konsultacji.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 26 września 2019 roku

 

dotycząca konsultacji "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020".

 

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opini dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020."

Uwagi i opinie można zgłaszać od 27 września do 3 października 2019 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego  w Piszu, ul. Warszawska 1 lub mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl

 

Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (IIp.).

Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Załączniki

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

Informacja Starosty Piskiego z dnia 26 września 2019 r.

Formularz do zgłoszenia uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu "Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020" PLIK PDF

Formularz do zgłoszenia uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu "Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020" PLIK WORD

 


 

OPINIA KOMISJI KONKURSOWEJ
w ramach Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych Powiatu Piskiego w roku 2019 w zakresie następujących priorytetów:

  • Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i tradycji.
  • Sport i rekreacja.
  • Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

  • Opinia Komisji Konkursowej w zakresie nadesłanych ofert w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadań Powiatu Piskiego w 2019 r. z dnia 09.05.2019 r.    Priorytet 1. - Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i tradycji.

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury MAZURIA

Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z sziedzibą w Grabowie

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Piszu

Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich szwadron w Piszu

Priorytet 2. - Sport i rekreacja

Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK Ruciane Nida

Stowarzyszenie "Razem Dla Łupek"


Priorytet 3. - Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych

INFORMUJEMY ŻE:

  • Opinia Komisji Konkursowej nie jest wiążąca w zakresie decyzji Zarządu Powiatu w Piszu co do udzielenia dotacji na realziację zadania.
  • Zarząd Powiatu w Piszu może udzielić dotacji w innej wysokośći niż wnioskowana kwota dotacji.

 

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.
Informacja z dnia 2018-12-07

 

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Fundacja TOGATUS PRO BONO

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS
Fundacja Młodzi Ludziom
Fundacja HONESTE VIVERE

   

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom

 

projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa

z dniem 7 września 2018 roku.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Jakub Grodzki pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres

Starostwa Powiatowego w Piszu

Ul. Warszawska 1,

12-200 Pisz

 z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2019”.

 

Załączniki

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”

Formularz uwag do projektu: Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie realizacji zadń publicznych Powiatu Piskiego w 2018 r.
Informacja z dnia 2018-05-16

 

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu
Uczniowski Klub Sportowy "Technik" Ruciane Nida
Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska - 3 oferty
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu

III. Organizacje ocenione negatywnie pod kątem formalnym:

Klub Sportowy "Mazur" Pisz
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Zarząd Główny
Klub Sportowy "Śniardwy" Orzysz
Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury "Mazuria"

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Informacja z dnia 2017-11-30

 

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli
Stowarzyszenie PozwólmyŻyć im. "Mariusza Krzykowskiego"
Stowarzyszenie Bezpieczny Dom
Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
Fundacja TOGATUS PRO BONO
Fundacja HONESTE VIVERE


 

INFORMACJAUchwała Nr XXXIII/221/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"


Program Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom

 

projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa

z dniem 11 września 2017 roku.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Beata Sokołowska pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beata.sokolowska@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres

Starostwa Powiatowego w Piszu

Ul. Warszawska 1,

12-200 Pisz

 z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2018”.

 

Załączniki

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

Formularz uwag do projektu: Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

 

 

 

 

INFORMACJE


 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 5 września 2016 roku

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

W dniu 19 sierpnia br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 3 września br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

Jednocześnie informujemy, iż w załączniku przedłożonego do konsultacji projektu uchwały poprawiono w § 2 lit. d oraz § 8 błąd pisarski polegający na zmianie roku z 2016 na 2017.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom

 

projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa

z dniem 2 września 2016 roku.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres:

Starostwa Powiatowego w Piszu

Ul. Warszawska 1,

12-200 Pisz

 z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2017”.

 

Załączniki

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016
Informacja z dnia 2016-06-30

 

I. Organizacje rekomendowane do dofinansowania:

1. Parafia Rzymsko – Katolicka w Drygałach

2. Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane Nida

3. Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z siedzibą w Rucianem Nidzie
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny”

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Pisz
Fundacja Nowoczesny KONIN
Podwodnik Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych


 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2016 roku

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu  Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016” oraz projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

 

W dniu 21 marca br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 oraz projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 4 kwietnia br.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 21 marca 2016 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektów:

 

Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”;

oraz

Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwał.

Termin przeprowadzenia konsultacji rozpoczyna się w dniu 21 marca 2016 r., a upływa z dniem 4 kwietnia 2016 r. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem:

„Konsultacje - Konkurs Ofert 2016”.

 

Do pobrania:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

- załącznik do uchwały

3. Uchwała Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015
Informacja z dnia 2015-07-17

 

Organizacje rekomendowane do dofinansowania:

1. Klub Sportowy Śniardwy Orzysz
2. Piskie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej „Razem…” z siedzibą w Piszu
3. ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Pisz

Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

1. Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych – oferta nr 7

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Orzyszu
3. Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

4. Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych – oferta nr 8

5. Stowarzyszenie „Marudy”

6. Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu
7. Środowiskowy Dom Samopomocy

 


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku.

 

W dniu 20 kwietnia 2015r. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 27 kwietnia br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015.

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu

Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku.

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.
Termin przeprowadzenia konsultacji rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2015 r., a upływa z dniem 27 kwietnia 2015 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Konkurs Ofert 2015”

 

Projekty do pobrania
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

 

W dniu 12 stycznia br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 20 stycznia br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 20 stycznia 2015 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2015”

Do pobrania
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz
Załącznik "Program Współpracy 2015"

 

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

W dniu 19 lutego br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 26 lutego br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu. Projekt został również wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych.

 

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 


 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 19 lutego 2014 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 10 – 18 luty br., Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 26 lutego 2014 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2014”

Do pobrania
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz
Załącznik "Program Współpracy 2014"

 


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

W dniu 10 lutego br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 18 lutego br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu. Projekt został również wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych.

 

W wyznaczonym terminie propozycje do przedmiotowego projektu zgłosił jeden uprawniony podmiot Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Kożuchach.

 

Przedstawiciele fundacji zaproponowali dodanie (lub wprowadzenie jako zamiennik) do Rozdziału VI Programu Współpracy […] „Priorytetowe obszary zadań publicznych” § 8 punktu o brzmieniu: „Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia”, uzasadniając „…iż priorytet ten zyska wielu zwolenników, chcących wypełniać systemową lukę z tej dziedziny, wpisując się tym samym w wypełnianie powierzonych przez Starostwo zadań publicznych”. Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, w którego zakresie leżą działania w dziedzinie zdrowia, Zarząd Powiatu w Piszu na posiedzeniu w dniu 14 lutego postanowił uwzględnić zaproponowaną zmianę zastępując zapis § 8 ust. 3 Programu Współpracy […] w brzmieniu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” na zaproponowany w brzmieniu „Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014, po wprowadzonych zmianach zostanie ponownie poddany konsultacjom społecznym.

 

Pobierz ten protokół /.pdf/

 

 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 10 lutego 2014 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 18 lutego 2014 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2014”

 

Do pobrania

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz

Załącznik "Program Współpracy 2014"

 

 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 11 marca 2013 roku

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2013.


Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu

 

1.    Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2013.

2.    Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego.

3.    Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2013 roku.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji rozpoczyna się w dniu 11 marca 2013 r., a upływa z dniem 26 marca 2013 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Konkurs Ofert 2013”

 

Projekty uchwał do pobrania

1.    w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2013.

2.    w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego

3.    w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2013 roku

 

 

 

 


 

 

 

 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe