Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW sticky iconK O M U N I K A TW związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku, zwierającym polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników administracji samorządowej, Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie ciągłym będzie realizowało zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa i potrzeby urzędu.
W związku z powyższym, od dnia 3 listopada 2020 r. urząd przechodzi na pracę zdalną. Pracownicy będą naprzemiennie wykonywali swoje obowiązki w urzędzie lub w domu, w sposób zdalny. Urząd nie zaprzestaje pracy, na bieżąco wykonując zadania pilne i niecierpiące zwłoki i niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

1. obsługa odbywać się będzie w godz. 08.00 - 14.00 na specjalnie wyznaczonych stanowiskach, przez tzw. "okienka".
2. w sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikiem urzędu, w Wydziale Komunikacji tut. starostwa, dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Obsługa odbywa się w takich przypadkach przy za-chowaniu reżimu sanitarnego- Klient winien mieć zakryty nos i usta i dokonać dezynfekcji rąk specjalnie do tego przeznaczonym płynem lub przejść przez specjalną komorę dezynfekcyjną ustawioną przed salą obsługi w Wydziale Komunikacji.
3. w urzędzie nadal czynna jest kasa w godz. od 08.00 do 14.00. Wejście do kasy znajduje się z tyłu budynku.
4. we wszelkich sprawach urzędowych prosimy kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
5. numery telefonów do wydziałów dostępne są na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
6. w sprawach urzędowych kontaktować się można również listownie, wykorzystując platformę internetową Epuap oraz drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl
7. wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych
8. wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wy-daniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)- dane Ministerstwa Zdrowia sticky icon

Informujemy, że codzienne raporty zakażeń Sars- Co-2 od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych ukazywane są na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentowane dane pochodzą z systemu EWP.

raport koronawirus
Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne sticky icon

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

Szczepienia przeciwko COVID-19. Ważne informacje.


Opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem konieczne jest, aby duża część populacji przyjęła szczepionkę.
Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim – zaufanie.


OD PLANÓW DO REALIZACJI. SZPITAL POWIATOWY W PISZU ROZPOCZYNA MODERNIZACJĘ ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO.

Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja i doposażanie piskiego Szpitala. Jak wiadomo koszty wykonywania zadań inwestycyjnych w przypadku placówek medycznych są często bardzo wysokie i wielokrotnie przewyższają możliwości ich realizacji we własnym zakresie. Dlatego, na realizację inwestycji w piskim szpitalu, zarówno Szpital Powiatowy w Piszu jak i Powiat Piski starają się pozyskiwać fundusze zewnętrzne, unijne i krajowe. Dotąd najbardziej kosztowne inwestycje w piskim Szpitalu odbywały się dzięki pozyskaniu miedzy innymi środków krajowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz transgranicznych- z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja czy Programu Litwa– Polska. Ważny jest też udział Gmin powiatu piskiego, które wspierają Szpital w jego doposażaniu. TYM RAZEM, SZPITAL POWIATOWY W PISZU OTRZYMAŁ PRAWIE 7 MLN ZŁ Z BUDŻETU PAŃSTWA.Uwaga słuchowa – terapia metodą Tomatisa w SOSW w Łupkach


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zakupił specjalistyczny zestaw do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko Mazurskiego pozwoli na wzbogacenie oferty placówki w zakresie stosowanych metod terapeutycznych.


POWIAT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW TRANSGRANICZNYCH

KOLEJNE DOBRE PRZEDŚWIĄTECZNE WIEŚCI DLA POWIATU PISKIEGO!

W dniu 11 grudnia otrzymaliśmy wiadomość o dofinansowaniu projektu pn. "The cultural heritage says about us".

Całkowity koszt projektu wynosi 746 161,24 euro, z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów projektu.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości