You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Szanowni Państwo,

z informacji, jakie otrzymaliśmy od Dowództwa 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,
w dniach 30 i 31 marca przez obszar powiatu piskiego, od strony powiatu kolneńskiego- droga krajowa nr 63, przemieszczać się będą Żołnierze Sił Amerykańskich, którzy docelowo stacjonować mają w Bemowie Piskim.
Przemieszczenie się wojska zaplanowano w 2 kolumnach, obie kolumny przekroczą teren województwa warmińsko- mazurskiego (powiatu piskiego) około godziny 10.00.
Przewidywany wjazd pierwszej kolumny zaplanowano na 30.03.2017r. Kolumna marszowa będzie składała się z 7 kolumn podziałowych (odpowiednio: 15, 20, 19, 18, 18, 18, 20 pojazdów + przyczepy) .
Przewidywany wjazd drugiej kolumny odbędzie się dnia następnego, tj. 31.03.2017r. Kolumna marszowa będzie składała się z 8 kolumn podziałowych (odpowiednio: 14, 10, 19, 19, 19, 14, 18, 17 pojazdów + przyczepy).
Grupa wojsk USA, gotowa do prowadzenia obronnych działań bojowych w ramach tzw. przesmyku suwalskiego, współpracować i taktycznie podlegać będzie 15. Brygadzie Zmechanizowanej z Giżycka.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się po drogach, którymi prowadzone będą kolumny wojsk.

 

Wicestarosta Piski
/Marek Wysocki/

TRWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

Z dniem 13 marca w naszym powiecie ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która potrwa miesiąc. Kwalifikacja prowadzona jest w celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób powyżej 18 roku życia, podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Oficjalnej inauguracji wydarzenia dokonali Komendant WKU Ełk ppłk Ryszard Wiśniewski wraz ze Starostą Andrzejem Nowickim i Wicestarostą Markiem Wysockim. W dniu kolejnym natomiast, tj. 14 marca, pracę komisji wojskowej, w obecności Starostów naszego powiatu, sprawdzali i nadzorowali: szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Tomasz Ciechacki, szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk Dariusz Bojarski oraz Komendant WKU Ełk ppłk Ryszard Wiśniewski. Jak stwierdzono, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu prowadzona jest zgodnie z przepisami, co do jej przebiegu nie ma zgłoszono zastrzeżeń.

PRACE NA UL. OKOPOWEJ

Wraz z początkiem marca ruszył długo oczekiwany remont drogi powiatowej Nr 4634N – ul. Okopowej w Piszu. Po unieważnieniu w październiku minionego roku ze względu na zbyt wysoką cenę przetargu w kolejnym przetargu udało się wyłonić wykonawcę, którym jest piskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszt inwestycji to 248 811,07 zł.

PROJEKT AKCELERATOR E-ROZWOJU JST

 

Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST o numerze: POWR.02.18.00-00-0070/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Gminy Giby, Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, Gminy Dywity, Gminy Świątki, Gminy Suraż, Gminy Orzysz , Gminy Stawiguda, Gminy Kobylin Borzymy, Powiatu Piskiego, Gminy Tykocin, Gminy Miasto Ełk jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

NOWY PROGRAM POŻYCZKOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH „EWA PLUS”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.

ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Od dnia 24 stycznia 2017 r. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu realizuje swoje zadania administracyjne poprzez uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego.


Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu, odbiorem prawa jazdy oraz inne leżące w gestii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu muszą zostać dokonane poprzez osobiste pobranie biletu z kolejkomatu, poprzez rejestrację elektroniczną na stronie.: http://rejestracja.powiat.pisz.pl lub poprzez zamówienie kolejki telefonicznie pod numerem (0 – 87) 425 47 11.

Zasady finansowania oświaty w 2017 r.

Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz przedstawiciele szkół i placówek ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Piskiego wzięli udział w szkoleniu pt. „Zasady finansowania oświaty w 2017 r.”, które miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu 28 lutego bieżącego roku.

NOWE PROGRAMY SKIEROWANE DO BEZROBOTNYCH

W dniu 20 lutego br., na zaproszenie Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosty Marka Wysockiego, odbyło się spotkanie z Burmistrzami Gmin, którego tematem były nowe programy Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu skierowane do osób bezrobotnych.
W trakcie spotkania Dyrektor PUP Marcin Kamiński wraz z pracownikami Urzędu Pracy omówili założenia przyjętych do realizacji w roku bieżącym: Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego. Jak zaznaczono na wstępie, oba programy skierowane będą do osób z ustalonym profilem pomocy III, tj. osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy.