You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


DOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piszu realizuje w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 

DOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROLNICZA, WKŁAD DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piszu realizuje w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 

Przekazanie jednorazowo środków na podjęcie

działalności gospodarczej, rolniczej

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

- art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - ROZSTRZYGNIĘTY !

Za nami XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Organizacja tego typu konkursu, miała za zadanie przede wszystkim popularyzowanie przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Turniej odbył się w dniach 26-27.04.2017r. na terenie Pisza.


Pierwszego dnia w rywalizacji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zwyciężyli w kwalifikacjach gminnych. Gospodarzem tego etapu turnieju była Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu. Eliminacje składały się z części praktycznej i teoretycznej. Konkurs rozpoczął się testem wiedzy o ruchu drogowym, kolejnym etapem było udzielanie pierwszej pomocy oraz jazda na torze przeszkód.

„25 LAT PSP- PROFESJONALNI, SPRAWNI , POMOCNI”. PONAD 200 PRAC!

Niesamowite rysunki i oryginalne pomysły przedstawiły dzieci i młodzież z 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu piskiego, podczas konkursu plastycznego pn. „ 25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni , Pomocni”. Głównym zadaniem konkursu było przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna i promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

 

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat. Prace oceniane były w trzech grupach wiekowych:
I grupa: dzieci w wieku 6-9 lat,
II grupa : dzieci w wieku 10-13 lat,
III grupa: uczniowie w wieku 14-17 lat,
IV grupę stanowili uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

SZKOLENIE STRAŻAKÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W środę, 12 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu zakończyło się szkolenie podstawowe dla strażaków - ratowników, którego ukończenie jest niezbędne do udziału w akcjach ratowniczych. W szkoleniu, które trwało ponad dwa tygodnie i składało się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych zakończonych egzaminem, wzięło udział dwie druhny oraz trzynastu druhów z jednostek OSP z terenu powiatu piskiego. Za sprawny przebieg szkolenia odpowiadali dowódcy JRG: kpt. Andrzej Paprota oraz mł. kpt. Jerzy Zach. Podczas zorganizowanej w sali konferencyjnej Komendy PPSP uroczystości zakończenia szkolenia, uczestnicy otrzymali zaświadczenia, które wręczył wicestarosta - Marek Wysocki oraz zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Paweł Pieńkosz. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP reprezentował sekretarz oddziału- druh Mariusz Semenowicz.

OŚWIATA W POWIECIE PISKIM NA CORAZ WYŻSZYM POZIOMIE

Dobre wiadomości czekają obecnych i przyszłych uczniów ZS nr 1 w Białej Piskiej i ZSL w Rucianem- Nidzie. W najbliższym czasie zrealizowane zostaną kolejne 2 projekty, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie projektów pn.: „Nowoczesność i precyzja” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” nastąpiło 13 kwietnia w siedzibie starostwa.

„Nowoczesność i precyzja. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej” to projekt zakładający modernizację oferty kształcenia poprzez modyfikację programu nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz wprowadzenie nowego kierunku kształcenia- mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Dzięki projektowi nastąpi również kompleksowe wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie obu kierunków nauczania. Ponadto, realizowane będą działania z zakresu dostosowania umiejętności dydaktycznych nauczycieli ZS nr 1 Biała Piska, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, w tym w zakresie geometrii zawieszania pojazdów i diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu. Czworo nauczycieli kształcenia zawodowego ZS nr 1 Biała Piska odbędzie staż w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisała porozumienia o współpracy, tj.: Gospodarstwo Rolne A.M. Kurzątkowscy, Gospodarstwo Rolne Strumiłowscy W.A. oraz PHU CARLIDER Borzymowski Mirosław. Całkowita wartość projektu wynosi 1 372 444,70 zł, udział środków UE: 1 166 578,00 zł.

INWESTUJEMY W BRANŻOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

"Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe" stanowi kolejny projekt inwestycyjny Powiatu Piskiego, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.


Projekt znalazł się na 3 miejscu listy projektów zatwierdzonych 11 kwietnia przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Wnioski o dofinansowanie można było składać w okresie od 29.09-07.11.2016 r. Do konkursu złożono 13 projektów, z czego do oceny merytorycznej przekazano 12. Zarząd Województwa do dofinansowania zatwierdził jedynie 8 projektów, na łączną kwotę 26 451 216,30 zł, w tym kwotę wnioskowanego dofinansowania 21 973 847,21 zł.


Całkowity koszt złożonego przez Powiat Piski projektu to kwota 3 125 000 zł, z czego przyznano dofinansowanie w kwocie 2 578 125 zł. Dzięki realizacji przedsięwzięcia rozbudowana zostanie istniejąca infrastruktura edukacyjna na terenie Zespołu Szkól Leśnych w Rucianem-Nidzie. Powstaną warsztaty szkolne i wiata magazynowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowany zostanie teren wokół inwestycji. Dopełnieniem inwestycji będzie wyposażenie nowopowstałych obiektów dydaktycznych. Najważniejszym z efektów realizowanego projektu będzie utworzenie na bazie powstałej infrastruktury branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU).


Realizacja inwestycji ruszy niebawem, rzeczowe rozpoczęcie pierwszych działań planowane jest bowiem na lipiec bieżącego roku. W pierwszej kolejności musimy oczywiście podpisać umowę o dofinansowanie, ale to już tylko formalność, która już dziś pozwala nam cieszyć się z kolejnych pozyskanych funduszy. Wierzymy, ze sukces tego przedsięwzięcia przyniesie nie tylko poprawę i dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy warunków kształcenia zawodowego w naszym powiecie, ale również sukcesywny rozwój naszego regionu.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2”

Zapraszamy do składania wniosków w ramach konkursu „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2”

Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

1. posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
2. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
3. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
4. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
5. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
6. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
7. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
8. mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:

1. mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
2. planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

 

Więcej informacji na stronie: Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedziba w Rucianem Nidzie

Szanowni Państwo,

z informacji, jakie otrzymaliśmy od Dowództwa 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,
w dniach 30 i 31 marca przez obszar powiatu piskiego, od strony powiatu kolneńskiego- droga krajowa nr 63, przemieszczać się będą Żołnierze Sił Amerykańskich, którzy docelowo stacjonować mają w Bemowie Piskim.
Przemieszczenie się wojska zaplanowano w 2 kolumnach, obie kolumny przekroczą teren województwa warmińsko- mazurskiego (powiatu piskiego) około godziny 10.00.
Przewidywany wjazd pierwszej kolumny zaplanowano na 30.03.2017r. Kolumna marszowa będzie składała się z 7 kolumn podziałowych (odpowiednio: 15, 20, 19, 18, 18, 18, 20 pojazdów + przyczepy) .
Przewidywany wjazd drugiej kolumny odbędzie się dnia następnego, tj. 31.03.2017r. Kolumna marszowa będzie składała się z 8 kolumn podziałowych (odpowiednio: 14, 10, 19, 19, 19, 14, 18, 17 pojazdów + przyczepy).
Grupa wojsk USA, gotowa do prowadzenia obronnych działań bojowych w ramach tzw. przesmyku suwalskiego, współpracować i taktycznie podlegać będzie 15. Brygadzie Zmechanizowanej z Giżycka.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się po drogach, którymi prowadzone będą kolumny wojsk.

 

Wicestarosta Piski
/Marek Wysocki/