You are herePomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi


By aneta.ofman - Posted on 24 kwiecień 2020


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z  zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

pełna treść- czytaj dalej

Dla kogo jest ten program?

 • dla osób niepełnosprawne posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

 • Kto może otrzymać wsparcie?

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej

 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy

 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej

 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowania jest ze środków PFRON

 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne

 • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe


 • Składanie wniosków

 • Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III przyjmowane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

 • W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób

 • Wnioski można składać poprzez System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/ - Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW: 0 800 889 777 24h/dobę 7 dni w tygodniu)

 • W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz lub elektronicznie e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl).


 • Inne ważne informacje

 • Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną
 • Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
 • W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.


UWAGA! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu; tel. 87 424 11 38, e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl


Do pobrania:

oświadczenie (1)

rodo

Wniosek PP Żywioł Moduł III (P)

Załączniki do wniosku MODUŁ III


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI