You are hereOBOWIĄZUJĄCE ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW


By aneta.ofman - Posted on 14 grudzień 2020K O M U N I K A TW związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku, zwierającym polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników administracji samorządowej, Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie ciągłym będzie realizowało zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa i potrzeby urzędu.
W związku z powyższym, od dnia 3 listopada 2020 r. urząd przechodzi na pracę zdalną. Pracownicy będą naprzemiennie wykonywali swoje obowiązki w urzędzie lub w domu, w sposób zdalny. Urząd nie zaprzestaje pracy, na bieżąco wykonując zadania pilne i niecierpiące zwłoki i niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

1. obsługa odbywać się będzie w godz. 08.00 - 14.00 na specjalnie wyznaczonych stanowiskach, przez tzw. "okienka".
2. w sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikiem urzędu, w Wydziale Komunikacji tut. starostwa, dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Obsługa odbywa się w takich przypadkach przy za-chowaniu reżimu sanitarnego- Klient winien mieć zakryty nos i usta i dokonać dezynfekcji rąk specjalnie do tego przeznaczonym płynem lub przejść przez specjalną komorę dezynfekcyjną ustawioną przed salą obsługi w Wydziale Komunikacji.
3. w urzędzie nadal czynna jest kasa w godz. od 08.00 do 14.00. Wejście do kasy znajduje się z tyłu budynku.
4. we wszelkich sprawach urzędowych prosimy kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
5. numery telefonów do wydziałów dostępne są na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
6. w sprawach urzędowych kontaktować się można również listownie, wykorzystując platformę internetową Epuap oraz drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl
7. wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych
8. wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wy-daniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe