Wynik naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Pisz, 16 marca 2023 r.

WP.524.1.2023


Informacja Starosty Piskiego nt. wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                  

Przeprowadzono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 9 marca 2023 r. Zarząd Powiatu w Piszu, uchwałą nr 9/173/2023 ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piskiego na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. warszawskiej 1. W wyznaczonym terminie, tj. do 15 marca br. żadna organizacja pozarządowa ani podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wskazał osoby/osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

Starosta Piski

/-/ Andrzej Nowicki