Informacja o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski”

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I OFIAR KOMUNISTYCZNEGO TERRORU NA TERENIE POLSKI”.

6 czerwca 2023 roku

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Piszu informuje o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” złożonej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.


Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, pok. 38) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi mogą być wnoszone w terminie 7 dni, tj. do 13 czerwca br. włącznie.


Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:


1. w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego w Piszu na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl
2. na stronie internetowej powiatu piskiego www.powiat.pisz.pl
3. na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1.


Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po upływie 7 dni od zamieszczenia oferty oraz po rozpatrzeniu uwag Zarząd Powiatu w Piszu zawrze umowę realizacji zadania publicznego wskazanego w ofercie.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 44/183/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 6 czerwca 2023 r. (plik pdf)

Zanonimizowana uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez ŚZŻ AK (plik pdf)