10.08.2022

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

STAROSTA PISKI

OGŁOSZENIE

GN.6852.1.2022 z dnia 08.08.2022 r.

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj.: działki oznaczonej numerem geodezyjnym 630/11 o powierzchni 0,0633 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0017 Łupki, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, poprzez udzielnie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddziałowi Zakładu Gazowniczego w Olsztynie zezwolenia na wejście na teren wyżej opisanej nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami Pisz – Łupki, gdzie na odcinku przedmiotowej nieruchomości powierzchnia pasa niezbędna do realizacji robót budowlano-montażowych wyniesie 255,3 m2 zaś przyłączy 6,0 m2, natomiast powierzchnia pasa niezbędna do późniejszych celów eksploatacyjnych wyniesie 85,1 m2 , przyłączy 2,0 m2.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel – Tomasz Gajda s. Kazimierza i Teresy nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.1.2022 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 7 tel.: (87) 425 46 69.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

Pozostałe aktualności

kondolencje
17.07.2024

kondolencje - Rodzinie i Bliskim pana Leszka Skolimowskiego

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…