10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

zmiana przepisów

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. 

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym ustawowo terminie, ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 1000 zł.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 1000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 2000 zł.

Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

  • zbyciu pojazdu;
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na liczbę dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

Przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź też drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz. Zawiadomienie można również złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz. 

Pozostałe aktualności

kondolencje
17.07.2024

kondolencje - Rodzinie i Bliskim pana Leszka Skolimowskiego

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…