26.03.2024

Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST z udziałem Wicestarosty Piskiego

przedstawiciele zespołu

W dniu 21 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiedzenie odbyło się z udziałem sekretarza stanu Tomasza Szymańskiego oraz podsekretarzy Wiesława Leśniakiewicza i Macieja Duszczyka oraz pana Krzysztofa Matyjaszczyka prezydenta Częstochowy jako współprowadzącego zespół ze strony samorządowej.


Podczas posiedzenia Zespołu, którego członkiem z ramienia Związku Powiatów Polskich jest Wicestarosta Marek Wysocki, dyskutowano nad projektem ustawy o ochronie ludności, który ma skupić się na siedmiu obszarach regulacji dotyczących m.in. systemu ostrzegania i alarmowania, ewakuacji ludności oraz finansowania.

W tej części poruszono też tematykę obowiązków starosty jako organu ochrony ludności na obszarze powiatu, obejmujących koordynację działań, tworzenie zasobów, prowadzenie ewidencji oraz organizowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.
W kolejnych punktach była dyskusja m.in. na temat przedłużenia wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób udzielających schronienia uchodźcom z Ukrainy - od lipca br. wypłaty te zostaną zawieszone dla osób udzielających schronienia w swoich prywatnych mieszkaniach. 

Zespół zaopiniował pozytywnie następujące projekty:
- projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych,
- projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych,
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu,
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu.
 

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…