21.01.2021

Budżet powiatu na 2021. Stabilność i sukcesywny rozwój

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Budżet powiatu to najważniejszy dokument definiujący finanse powiatu na dany rok. Stanowi podstawę polityki finansowej powiatu. Uchwala go Rada Powiatu, zaś za wykonanie odpowiada Zarząd Powiatu.

Przyjęcie budżetu Powiatu Piskiego na 2021 rok to najważniejszy punkt ostatniej sesji Rady Powiatu Pisz, która miała miejsce 30 grudnia minionego roku.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny budżet.


BUDŻET POWIATU NA 2021. STABILNOŚĆ I SUKCESYWNY ROZWÓJ.

Budżet powiatu to najważniejszy dokument definiujący finanse powiatu na dany rok. Stanowi podstawę polityki finansowej powiatu. Uchwala go Rada Powiatu, zaś za wykonanie odpowiada Zarząd Powiatu. Głównym księgowym budżetu powiatu jest Skarbnik Powiatu, który nadzoruje jego opracowanie i realizację oraz sprawuje bieżącą kontrolę nad jego wykonaniem.

Przyjęcie budżetu Powiatu Piskiego na 2021 rok to najważniejszy punkt ostatniej sesji Rady Powiatu Pisz, która miała miejsce 30 grudnia minionego roku.

Projekt budżetu wraz z jego uzasadnieniem podczas sesji przedstawiła radnym skarbnik Powiatu Pani Barbara Koprowska.Jak wskazała skarbnik, w 2021 roku planowane dochody Powiatu wyniosą 96.719.027 zł, w tym dochody bieżące 72.895.963 zł i majątkowe 23.823.064 zł. Ogółem dochody budżetu w stosunku do roku 2020 będą wyższe 0 7,58 %, w tym dochody bieżące o 2,76 %, natomiast dochody majątkowe o 25,62%.

Wydatki budżetu wyniosą ogółem 93.118.711 zł, w tym wydatki bieżące 63.819.151 zł i majątkowe 29.299.560 zł. Wydatki budżetu stanowią 98,64 % przewidywanych wydatków w roku 2020, będą one niższe o 1,36% w stosunku do przewidywanego wykonania, w tym wydatki bieżące o 3,81%, wydatki majątkowe wyższe o 4,45 %.

W budżecie wskazano nadwyżkę w wysokości. 3.600.316 zł. Wynika ona z różnicy zaplanowanych na 2021 rok wydatków i dochodów i przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, co stanowić będzie rozchody budżetu. W 2021 roku nie planuje się przychodów budżetu.

Przedstawione wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku wskazują na spełnienie warunku zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej wynikającego z Ustawy o finansach publicznych.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021r. znalazły się m.in.:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 13+838 do km 14+137
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej od km 0+264 do km 0+375
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1684N od km 3+535 do km 4+255 w m. Włosty
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)
 • Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+157,23 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)
 • Przebudowa ul. Mazurskiej w Piszu wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS)
 • Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie windy i platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1
 • Zakup przewoźnego urządzenia do badania stanu trzeźwości typu Alkometr A2.0/04 z wbudowaną pamięcią wewnętrzną i remont budynków garażowych przy ul. Armii Krajowej 1 dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu
 • Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno- piankowego GBA oraz ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-piankowego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

Ponadto, na drogach powiatowych całego powiatu zaplanowano środki finansowe na liczne remonty dróg.

Będzie to rok wyjątkowy, gdyż Powiat w roku 2021przeznaczy na inwestycje remonty ok. 33% wydatków ogółem.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych, zaplanowano realizację następujących zadań:

 • „Mazurska Pętla Rowerowa” (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, którego Powiat Piski jest członkiem, lata: 2015-2023),
 • „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu” (2021),
 • „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” (2021-2022),
 • „Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze”,
 • projekty dotyczące staży zawodowych w szkołach powiatowych: „Europejskie doświadczenia”, „Europejskie Doświadczenia Zawodowe”, „Leśne staże zawodowe we Francji”, „Feel the forest”, „Z Piszu do Italii”, „GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL”, „THINKING GLOBALLY”, „ACTING LOCALLY”

Ponadto, jak wskazała skarbnik, w trakcie roku budżetowego 2021 zakłada się zwiększenie dochodów budżetu powiatu o środki z rezerw celowych budżetu państwa, przekazywanych w ciągu roku budżetowego decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, środki pochodzące z pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Dziś już wiemy, że po decyzji o przyznanym dofinansowaniu, jednym z projektów, który zwiększy dochody budżetu Powiatu Piskiego będzie projekt realizowany ze środków transgranicznych pn. „The cultural heritage says about us”/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe, którego realizacja rusza z początkiem lutego 2021 r. a który po stronie Powiatu zakłada konserwację zbiorów papierowych wraz ze zmianą stałej ekspozycji prańskiego Muzeum.

Ponadto, Powiat otrzymał decyzję o przyznaniu środków z RFIL na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1670N Pisz- Łupki- Rybitwy- DK nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433”.

Co bardzo ważne, przedstawiony na grudniowej sesji projekt budżetu Powiatu zyskał uprzednio pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Budżet Powiatu charakteryzuje się realnością zaplanowanych kwot po stronie dochodów i wydatków. Wielkości wydatków dostosowane są do finansowych możliwości Powiatu a ponadto są wynikiem oszczędnej i gospodarnej polityki finansowej. Tylko takie planowanie pozwala na utrzymanie stabilnej i bezpiecznej pozycji finansowej Powiatu Piskiego.

Radni, po zapoznaniu się z przedstawionym uzasadnieniem jak i opinią RIO i poszczególnych Komisji działających przy Radzie Powiatu Pisz, jednomyślnie 17 głosami „za” uchwalili Budżet powiatu Pisz na rok 2021.

Mając na uwadze fakt panującej epidemii i trudności, z jakimi borykają się samorządy w całym kraju, Powiat Piski bardzo dobrze poradził sobie z napotykanymi przeszkodami, nie rezygnując przy tym z pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację planowanych w roku 2021 zadań. Związane jest to z bardzo dobrą umiejętnością planowania budżetowego, szacowaniem możliwości realizacji poszczególnych zadań i umiejętnym pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych - skomentował budżet Powiatu Starosta Andrzej Nowicki.

Pozostałe aktualności

Laureaci stypendiów Starosty Piskiego
26.05.2023

Stypendia Starosty Piskiego rozdane

Zapraszamy na szkolenie - Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe
26.05.2023

Zapraszamy na szkolenie - Zamknięcie roku – CIT i…

Informacja Zarządu Powiatu w Piszu o utrudnieniach w ruchu
26.05.2023

Informacja o utrudnieniach w ruchu

58 sesja Rady Powiatu w Piszu
25.05.2023

LVIII Sesja Rady Powiatu Pisz