You are hereProgram wyrównywania różnic

Program wyrównywania różnic


By admin - Posted on 03 lipiec 2012

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Program wyrównywania różnic między regionami II”Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu PFRON w 2014 r. będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami II” w następujących obszarach:

 1. obszar A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 2. obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 4. obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
 5. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),
 7. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego:

 1. samorządy wojewódzkie – w obszarze A,
 2. samorządy powiatowe – w obszarze B, C, D, F i G.Wysokość dofinansowania w poszczególnych obszarach wynosi:

 1. w przypadku obszaru A, B, C – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu.
 2. w przypadku obszaru D – 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 3. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
 5. w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON w poszczególnych obszarach wynosi:

 1. obszar A – do 14.000 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu,
 2. obszar B – do 150.000 zł na każdy projekt,
 3. obszar C – do 32.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 4. obszar D
  a) do 80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b) do 70.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c) do 250.000 zł dla autobusów,
 5. obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 6. obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Wnioski w ramach obszaru B, C, D, F i G (gdzie realizatorem jest samorząd powiatowy) należy składać w terminie do 31 marca 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pok. nr 40. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 087 425 47 72.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, formularz wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do wypełnienia w celu aplikowania do programu, dostępne są na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” → „Programy realizowane obecnie” → „Program wyrównywania różnic między regionami II”, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 40.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe