You are herePunkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


By aneta.ofman - Posted on 09 luty 2021

 

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2021 R.


GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

 • W Piszu – jest to stały punkt prowadzony przez adwokatów, radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz i jest czynny:
  poniedziałek, wtorek od godz. 11.00 do 15.00,
  środa, czwartek, piątek od godz.10.00 do 14.00.

 • W Białej Piskiej – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej (pomieszczenie obok Sali gimnastycznej) ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska i jest czynny:
  poniedziałek, wtorek w godz. 11.00 do 15.00,
  środa, czwartek, piątek w godz. od 10.00 do 14.00.

DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE?
Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady.

JAK UMÓWIĆ WIZYTĘ?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy; lub pod numerem telefonu 87 425 47 00. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

WAŻNE !
Wyjątek od udzielania porad osobiście stanowi:

 • Usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu. Takim osobom usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu wskazanym do rejestracji 87 425 47 00.
 • Świadczenia usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem.


JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt.1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • Nieodpłatną mediację, lub
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenia wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, maja możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinie, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.

INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Do pobrania:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2021 r..
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI


Starosta Piski przypomina, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Piskiego od  16 marca  2020 r.  do  odwołania odbywa się wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Obecnie, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 przedłużono okres zawieszenia bezpośredniego udzielania porad WPROWADZAJĄC TRYB UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ (DROGĄ E-MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ). Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych w punktach zostanie zamieszczona na stronie www.powiat.pisz.pl

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa można:

 • zadzwonić pod numer telefonu 87 425 47 00 lub
 • zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 • wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do komunikatu) oraz przesłać je do Starostwa Powiatowego w Piszu pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady


W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii beneficjent nie jest zobowiązany do składania pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może zgłosić wniosek o uzyskanie pomocy przez telefon, dzwoniąc pod nr 87 425 47 00.

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 708 z późn. zm.).
Przed udzieleniem pomocy prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis” (załącznik do komunikatu).

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można:

 • przesłać pocztą na adres:
  Starostwo Powiatowe w Piszu
  ul. Warszawska 1
  12- 200 Pisz
 • lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 87 425 47 00; 87 425 46 90 (telefon czynny w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00) oraz pod adresem e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 z późn.zm.); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2020, poz. 2232 z późn. zm.)


Do pobrania:

wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.
 

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU


Starosta Piski przypomina, że w powiecie piskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Mieszkańcy powiatu piskiego mogą uzyskać w nich nieodpłatnie pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz mediację. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.).


Obecnie, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 przedłużono okres zawieszenia bezpośredniego udzielania porad WPROWADZAJĄC TRYB UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ (DROGĄ E-MAILOWĄ LUB TELEFONICZNĄ).

Informujemy ponadto, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka: nieodpłatna pomoc prawna) znajduje się pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

W roku 2021 na terenie powiatu piskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w ramach dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają prawnicy wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku.
Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony jest przez Fundację ,,Inicjatywa Kobiet Aktywnych" z siedzibą w Olsztynie. Organizacja ta została wybrana przez Zarząd Powiatu w Piszu w drodze przeprowadzonego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego. W punkcie prowadzonym przez Fundację udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatną mediację uzyskać można w obu punktach.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, tel. 87 425 47 00 jak również na stronach internetowych:Do pobrania:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.).


 

 

 

 

Starosta Piski informuje, że Mieszkańcy Powiatu Piskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Na terenie powiatu piskiego w 2020 roku działają dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa:

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Piszu zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.
  W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku.

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowany w Białej Piskiej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. H. Sienkiewicza 16 (budynek sali gimnastycznej).
  W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Punkt prowadzony jest przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy z Powiatem Piskim.U W A G A !!!


W związku ze stanem epidemii koronawirusa poszerzono krąg osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej. Znowelizowane zapisy ustawy przewidują, że od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.Obecnie, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 zmieniono zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarządzeniem Starosty zawieszono bezpośrednie udzielanie porad wprowadzając tryb udzielania porad na odległość (drogą e-mailową lub telefoniczną).

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w odnośniku:
http://powiat.pisz.pl/?q=artykuly-nieodp-atna-pomoc-prawna-i-nieodp-atne...


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe