You are herePunkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


By aneta.ofman - Posted on 09 luty 2021

KOMUNIKAT Z DNIA 26 MAJA 2021 ROKU.
PRZYWRÓCENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU PISKIEGO.


Starosta Piski informuje, że od 31 maja 2021 r. na terenie powiatu piskiego zostanie przywrócona bezpośrednia obsługa w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Piszu, przy ul. Warszawskiej 1, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 11.00 – 15.00
Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 16 w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej (budynek sali gimnastycznej), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 11.00 – 15.00
Wtorek 11.00 – 15.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr telefonu 87 425 47 00; 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/piski

Starosta Piski przypomina, że w powiecie piskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy powiatu piskiego mogą uzyskać w nich nieodpłatnie pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz mediację. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

 • W Piszu – jest to stały punkt prowadzony przez adwokatów, radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz i jest czynny:
  poniedziałek, wtorek od godz. 11.00 do 15.00,
  środa, czwartek, piątek od godz.10.00 do 14.00.

 • W Białej Piskiej– punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej (pomieszczenie obok Sali gimnastycznej) ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska i jest czynny:
  poniedziałek, wtorek w godz. 11.00 do 15.00,
  środa, czwartek, piątek w godz. od 10.00 do 14.00.

DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE?
Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady.

JAK UMÓWIĆ WIZYTĘ?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy; lub pod numerem telefonu 87 425 47 00. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

WAŻNE !
Wyjątek od udzielania porad osobiście stanowi:

 • Usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu. Takim osobom usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu wskazanym do rejestracji 87 425 47 00.
 • Świadczenia usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem.


JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt.1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • Nieodpłatną mediację, lub
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenia wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, maja możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinie, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.

INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Do pobrania:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2021 r..


 

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2021 r.

Szanowni Państwo,
Informuję, że korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Piskiego do odwołania obywa się wyłącznie poprzez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych w punktach zostanie zamieszczona na stronie www.powiat.pisz.pl

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa można:
• zadzwonić pod numer telefonu 87 425 47 00 lub
• zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy; https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/piski
• wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do komunikatu) oraz przesłać go do Starostwa Powiatowego w Piszu pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i korzystania z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może zgłosić wniosek ustnie o uzyskanie pomocy przez telefon, dzwonić pod nr 87 425 47 00.

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 708 z późn. zm.). Przed udzieleniem pomocy prawnej, podmiot ubiegający się o pomocy powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis” (załącznik do komunikatu).

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można:
• przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12 - 200 PISZ
• lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 87 425 47 00; 87 425 46 90 (telefon czynny w dni robocze od 800 - 1500) oraz adresem e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 ze zm.); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2020, poz. 2232 ze zm.)

Pliki do pobrania:

wniosek_Zgłoszenie porady na odległość

oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE