You are hereKarty Usług

Karty Usług


By admin - Posted on 25 styczeń 2010

[ #TITLE# ]

PRZEJRZYSTA POLSKA

Karty Usług
Karty Usług Wydziałów Starostwa Powiatowego w Piszu


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU


Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01

Rejestracja nowego pojazdu

01/kom wniosek
02

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

02/kom wniosek
03

Rejestracja używanego pojazdu

03/kom wniosek
04

Rejestracja czasowa pojazdu

04/kom wniosek
05

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

05/kom wniosek
06

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: Hak, Taxi, VAT, L

06/kom wniosek
07

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej

07/kom wniosek
08

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

08/kom wniosek
09

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

09/kom wniosek
10

Wyrejestrowanie pojazdu

10/kom wniosek
11

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

11/kom wniosek
12

Wtórnik dowodu rejestracyjnego pojazdu

12/kom wniosek
13

Wtórnik tablic/tablicy rejestracyjnej

13/kom wniosek
14

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

14/kom wniosek
15

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

15/kom wniosek
16

Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

16/kom wniosek
17

Wyciąg z rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu piskiego

17/kom -
18

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja)

18/kom wniosek
19

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

19/kom wniosek
20

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

20/kom wniosek
21

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

21/kom wniosek
22

Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

22/kom wniosek
23

Wydanie prawa jazdy - opis procedury

23/kom wniosek
24

Wydanie profilu kandydata na kierowce (pkk)

24/kom wniosek
25

Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy

25/kom wniosek
26

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

26/kom wniosek
27

Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art. 15 ustawy o kierujacych pojazdami)

27/kom wniosek
28

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

28/kom wniosek
29

Wydanie zezwolenia nie kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

29/kom wniosek
30

Dopisanie, wykreślenie współwłaściciela

  wniosek
31

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

31/kom wniosek
32

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

32/kom wniosek
33

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

  wniosek
34

Oświadczenie o dopisaniu współmałżonka

  wniosek
35

Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu piskiego

  wniosek
36

Oświadczenie o pojeździe sprowadzonym na lawecie

  wniosek
37

Oświadczenie o zagubieniu dokumentu

  wniosek
38

Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym

  wniosek
39

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego 2 zamiana parametrów technicznych

  wniosek
39

Zawiadomienie o zbyciu

  wniosek
39

Podanie do wydziału Komunikacji i Trasnportu

  pełnomocnictwo
podanie
umowa darowizny

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01

Zatwierdzanie projektu prac geologicznych

14/rol
02

Wydawanie kart wędkarskich

16/rol wniosek
03

Wydawanie decyzji na utrzymanie i konserwacje melioracji wodnej szczegółowej

03/rol
04

Usunięcie drzew, krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu

10/rol wniosek
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
05

Wycinka drzew z cięć pielęgnacyjnych lub sanitarnych

05/rol zobacz wniosek
06

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

15/rol zobacz wniosek
07

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku)

07/rol
08

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

11/rol
09

Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych

14/rol
10

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku)

13/rol
11

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych

09/rol
12

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku)

15/rol
13

Wydanie zezwolenia na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej

10/rol wniosek
14

Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. o lasach

10/rol wniosek
15

Projekt robót geologicznych, które podlegają zgłoszeniu staroście

16/rol
16

Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Prawa Europejskiego

11/rol wniosek
17

Rekultywacja gruntów

20/rol
18

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do odwoływania

/rol
19

Pozwolenie na emisję pyłów i gazów

15/rol
20

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

14/rol
21

Pozwolenie na zbieranie odpadów

14/rol
22

Zgłoszenie instalacji, z której emisja wymaga pozwolenia

15/rol
23

Pozwolenie zintegrowane

15/rol

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA


Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

wniosek
02

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

wniosek
03

Pozwolenie na budowę (B-1)

03/wzb wniosek
04

Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę (B-1)

04/wzb wniosek
05

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego (B-2)

05/wzb wniosek
 

Zgłoszenie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej

  wniosek
06

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

06/wzb zobacz wniosek
07

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

07/wzb zobacz wniosek
  zobacz wniosek
  zobacz wniosek
      zobacz wniosek
      wniosek
08

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

08/wzb zobacz wniosek
09

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

09/wzb zobacz wniosek
10

Pozwolenie na rozbiórkę (B-1)

10/wzb wniosek
11

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

11/wzb wniosek
12

Zaświadczenie o metrażu lokali lub budynków mieszkalnych do dodatków mieszkaniowych

12/wzb zobacz wniosek
13

Przeniesienie pozwolenia na budowę

13/wzb zobacz wniosek
14

Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

14/wzb   wniosek
15

Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym

15/wzb   wniosek


UWAGA: Przykłady wypełniania wniosków (B-1, B-2, B-4) oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:
www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/procedury-budowlaneWYDZIAŁGEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU


Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01

Zgłoszenie prac geodezyjnych

01/geo zobacz wniosek
02

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

02/geo wniosek
03

Wydawanie kopii arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej

03/geo zobacz wniosek
04

Wydawanie kopii arkusza mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej

04/geo zobacz wniosek
05

Udostępnienie danych przedmiotowych (skorowidz działek) i podmiotowych (dane właściciela/władającego) ze zbioru danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

05/geo zobacz wniosek
06

Udostępnienie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)

06/geo zobacz wniosek
07

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiałów innych niż wymienionych w kartach usług nr: 03, 04, 05 i 06)

07/geo 07/geo wniosek
08

Wydawanie wypisów o pełnej lub niepełnej treści/wypisów i wyrysów/wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

08/geo zobacz wniosek
09

Zgłoszenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków

09/geo zobacz wniosek
10

Wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego

10/geo zobacz wniosek
11

Zatwierdzanie zamian klasyfikacji gleboznawczej gruntów

11/geo zobacz wniosek

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI


Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01

Sprzedaż nieruchomości gruntowej skarbu państwa jej użytkownikowi wieczystemu

01/gn wzór wniosek
02

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

02/gn wzór wniosek
03

Zwrot działki dożywotniego użytkowania lub działki obejmującej przydzielone do użytkowania budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu

03/gn wzór wniosek
04

Zwrot własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu

04/gn wzór wniosek
05

Wyrażenie zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej zakazu całkowitego lub częściowego dzielenia, sprzedawania, dzierżawienia i zastawiania nieruchomości bez zezwolenia właściwej władzy

05/gn wzór wniosek
06

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z działu IV księgi wieczystej

06/gn wzór wniosek

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW


Lp Nazwa Karty Usług Karta Wzór Zał.

01

Pomoc prawna

01/prk wniosek


"PRZEJRZYSTA POLSKA" W POWIECIE PISKIM


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz