Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Konkurs im. prof. Romana Czarneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czarneckiego EFC ogłosiła trzecią edycję konkursu skierowanego do autorów artykułów , które przyczyniają się do pogłębienia debaty  o edukacji w Polsce.
Do 31 maja kandydaci mogą zgłaszać swoje prace przez formularz umieszczony na stronie internetowej fundacji  w zakładce PROGRAMY – NAGRODA CZARNECKIEGO.

Nagroda im. prof. Romana Czarneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach – publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Laureatami nagrody są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa. Inspiracją do jej stworzenia była postać Romana Czarneckiego – nauczyciela, wykładowcy, dyrektora szkół, który całe życie poświęcił nauczaniu.KOMUNIKAT

Informujemy, że Apteka „Gemini” Hutter sp. z o.o., 12-200 Pisz, ul. Rybacka 2/3, w miesiącu kwiecień 2020r. nie wprowadza ograniczeń w swoim funkcjonowaniu. Oznacza to, że Apteka będzie pełnić dyżury zgodnie  z grafikiem dyżurów aptek przyjętym uchwałą nr XIV/107/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2019r. Przypominamy, że Apteka prowadzić będzie dyżury nocne w dniach 11, 16, 23 i 30 kwietnia br. Otwarta będzie również w najbliższą sobotę (11.04) w godzinach 08.00-16.00.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania pracownikom Apteki „Gemini” Hutter sp. z o.o za zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Wiem, że przyszło nam spędzać wiosenny czas w trudnym  i niezrozumiałym czasie, pełnym niepewności i troski o przyszłość. W czasie pełnym zmartwień o zdrowie naszych bliskich i nas samych. Tym bardziej szczerze i z całego serca dziękuję za przychylność i okazane serce. Pochylam się do ukłonu, z szacunkiem dziękując za gest empatii wobec nas – mieszkańców powiatu.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki

Komunikat w sprawie przesunięcie terminów opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła przesunięcie terminów opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (termin dotychczasowy wyznaczony był na 31 marca 2020 r.).

Nowe terminy przedstawiają się następująco:

 • opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 15j. ustawy);
 • opłatę roczną za 2020 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 53. ustawy).

Komunikat dotyczący terminów w postępowaniach

Na podstawie art. 15zzs ust. 1,8 i 10 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 5680) informujemy, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa,
 • kontrolach celno-skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


Ponadto, bieg terminu:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa -również nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa powyżej.Terminy procesowe wskazane powyżej, które biegły w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 marca 2020 r. - ulegają od dnia 31 marca 2020 zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W okresie, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się co do zasady rozpraw ani posiedzeń jawnych.

W tym też okresie:

 • nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (co oznacza, iż w toczących się obecnie postępowaniach przed tutejszym Organem, strony tego postępowania nie będą zawiadamianie odrębny pismem o zmianie terminu załatwienia sprawy),
 • organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.


KOMUNIKAT

Informujemy, że Apteka Prywatna sp.j., 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2, będzie pełniła dyżur Świąteczny  w dniu 12 kwietnia 2020r., w godzinach 16.00-21.00.

Apteka Cefarm Białystok S.A., 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2, będzie pełniła dyżur Świąteczny w dniu 13 kwietnia 2020r., w godzinach 16.00-21.00.

Jednocześnie informujemy, że Apteka Dyżurna, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 12/2 wróciła do funkcjonowania we wcześniejszych godzinach.
Poniedziałek – Piątek: 08.00-20.00
Sobota: 08.00-15.00
Niedziela: nieczynne

KOMUNIKAT

W dniu 10.04.2020 r. Starostwo Powiatowe w Piszu jest czynne w godzinach 8:00 – 12:00

CO SIĘ DZIEJE W POWIECIE ?Stan epidemii powoduje, że wszyscy podejmujemy szereg działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Równocześnie, realizowane są bieżące zadania, rozpoczęte przed i w trakcie ogłoszonego stanu epidemii.

Co w ostatnim czasie zrobił Powiat Piski ?

SZPITAL OTRZYMA SAMOCHÓD DO PRZEWOZU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO


Jak już wcześniej pisaliśmy, na liście podmiotów leczniczych wyznaczonych do przekształcenia  w jednoimienny szpital zakaźny, wskazany dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem, znalazł się między innymi Szpital Powiatowy w Piszu.

Już z momentem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, Powiat Piski rozpoczął działania przygotowujące do realizacji szeregu konkretnych zadań. Takie przygotowania rozpoczęły się również we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym w piskim Szpitalu.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości