Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

NOWY PROGRAM POŻYCZKOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH „EWA PLUS”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.

ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Od dnia 24 stycznia 2017 r. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu realizuje swoje zadania administracyjne poprzez uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego.


Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu, odbiorem prawa jazdy oraz inne leżące w gestii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu muszą zostać dokonane poprzez osobiste pobranie biletu z kolejkomatu, poprzez rejestrację elektroniczną na stronie.: http://rejestracja.powiat.pisz.pl lub poprzez zamówienie kolejki telefonicznie pod numerem (0 – 87) 425 47 11.

Zasady finansowania oświaty w 2017 r.

Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz przedstawiciele szkół i placówek ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Piskiego wzięli udział w szkoleniu pt. „Zasady finansowania oświaty w 2017 r.”, które miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu 28 lutego bieżącego roku.

NOWE PROGRAMY SKIEROWANE DO BEZROBOTNYCH

W dniu 20 lutego br., na zaproszenie Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosty Marka Wysockiego, odbyło się spotkanie z Burmistrzami Gmin, którego tematem były nowe programy Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu skierowane do osób bezrobotnych.
W trakcie spotkania Dyrektor PUP Marcin Kamiński wraz z pracownikami Urzędu Pracy omówili założenia przyjętych do realizacji w roku bieżącym: Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego. Jak zaznaczono na wstępie, oba programy skierowane będą do osób z ustalonym profilem pomocy III, tj. osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy.

„NOWE UMIEJĘTNOSCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – POWIAT MRĄGOWSKI , PISKI „

 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego POLSKA WSCHODNIA przystępuje do realizacji projektu zakładającego kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu kompetencji i umiejętności:


- językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski),
- ICT i zarządzanie projektem (planowanie i osiąganie celów)


Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie powiatu mrągowskiego i piskiego lub spoza regionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie powiatów oraz zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Wsparcie otrzyma każda osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów mrągowskiego i piskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.
 

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci:
- dofinansowanie do szkoleń ( 90 % - pozostałe 10 % uczestnik musi pokryć z własnych środków ),
 

Źródło i więcej informacji: http://www.frr.org.pl/powiat-mragowski-piski/
 

POWIATOWE ELIMINACJE OLIMPIADY OC

Powiatowe eliminacje XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, które odbyły się 16 lutego tego roku w Starostwie Powiatowym w Piszu pokazały, iż młodzież ze szkół powiatowych dysponuje doskonała wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie szeroko rozumianej obrony cywilnej.


W tegorocznych eliminacjach uczestniczyło 10 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych reprezentujących szkoły:


- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu,
- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Piszu.

XXVII SESJA RADY POWIATU PISZ

fot. Archiwum prywatne

Sprawy związane z powiatowym systemem oświaty zdominowały posiedzenie Rady Powiatu Pisz, które miało miejsce w środę, 15 lutego. Obok ciekawego i innowacyjnego projektu, który będzie realizowany w Zespole Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.
Z jednomyślną aprobatą Rady spotkał się projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w ZSZ w Piszu w partnerstwie z warszawską Fundacją Edukacji i Dialogu PRO CIVIS projektu pn.” Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”. Powyższy projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt, którego realizacja rozpocznie się 1 marca, doszedł do skutku dzięki podpisanej w grudniu 2016 r. umowie pomiędzy Fundacją a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

KONKURS NA "PAMIĄTKĘ REGIONU WARMII I MAZUR" DZIESIĄTA EDYCJA 2017

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem inicjatywy jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda – 5 tys. zł,
II Nagroda- 3 tys. zł,
III Nagroda – 2 tys. zł.

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce: Turystyka i Promocja.

Źródło: www.warmia.mazury.pl

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom:

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in.: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020.

Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów.


Termin: 7 marca 2017 r. w godzinach 11.00- 13.45,
Miejsce: Urząd Gminy Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

Więcej informacji pod adresem: www.rpo.warmia.mazury.pl

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości