Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

TRWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

Z dniem 13 marca w naszym powiecie ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która potrwa miesiąc. Kwalifikacja prowadzona jest w celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób powyżej 18 roku życia, podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Oficjalnej inauguracji wydarzenia dokonali Komendant WKU Ełk ppłk Ryszard Wiśniewski wraz ze Starostą Andrzejem Nowickim i Wicestarostą Markiem Wysockim. W dniu kolejnym natomiast, tj. 14 marca, pracę komisji wojskowej, w obecności Starostów naszego powiatu, sprawdzali i nadzorowali: szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Tomasz Ciechacki, szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk Dariusz Bojarski oraz Komendant WKU Ełk ppłk Ryszard Wiśniewski. Jak stwierdzono, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu prowadzona jest zgodnie z przepisami, co do jej przebiegu nie ma zgłoszono zastrzeżeń.

PRACE NA UL. OKOPOWEJ

Wraz z początkiem marca ruszył długo oczekiwany remont drogi powiatowej Nr 4634N – ul. Okopowej w Piszu. Po unieważnieniu w październiku minionego roku ze względu na zbyt wysoką cenę przetargu w kolejnym przetargu udało się wyłonić wykonawcę, którym jest piskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszt inwestycji to 248 811,07 zł.

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI WSPÓŁDZIAŁANIU

Powiat Piski, po raz kolejny, był liderem Grupy Zakupowej zawiązanej na potrzeby realizacji przetargu obejmującego dostawę energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego. W bieżącym roku Grupa skupiła 22 podmioty z terenu powiatów: piskiego, kolneńskiego, gołdapskiego, grajewskiego, węgorzewskiego i oleckiego.

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

W dniu 6 marca w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze odbyło się XXI Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne ZPP, w którym uczestniczył Starosta Andrzej Nowicki- członek Zarządu ZPP.
Spośród wielu zaproszonych na Zgromadzenie przedstawicieli rządu oraz partii politycznych, na spotkaniu obecni byli między innymi: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski wraz z wiceprzewodniczącymi komisji: Jackiem Protasem i Piotrem Zgorzelskim, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej.

SAMORZĄDOWY DZIEŃ SOŁTYSA NA WARMII I MAZURACH

- Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – tymi między innymi słowami Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreślił rolę sołtysów w obecnych czasach podczas obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach.
Wojewódzkie święto sołtysów odbyło się 3 marca w Centrum Kongresowo- Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. W trakcie uroczystości Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjujących działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost aktywności turystycznej na obszarach wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów, jak np. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” czy „Eko – sołectwo”. Miło jest nam poinformować, iż w gronie 33 wyróżnionych sołtysów znalazła się również Pani Natalia Kowalewska – Sołtys sołectwa Łupki.

PROJEKT AKCELERATOR E-ROZWOJU JST

 

Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST o numerze: POWR.02.18.00-00-0070/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Gminy Giby, Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, Gminy Dywity, Gminy Świątki, Gminy Suraż, Gminy Orzysz , Gminy Stawiguda, Gminy Kobylin Borzymy, Powiatu Piskiego, Gminy Tykocin, Gminy Miasto Ełk jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

NOWY PROGRAM POŻYCZKOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH „EWA PLUS”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.

ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Od dnia 24 stycznia 2017 r. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu realizuje swoje zadania administracyjne poprzez uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego.


Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu, odbiorem prawa jazdy oraz inne leżące w gestii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu muszą zostać dokonane poprzez osobiste pobranie biletu z kolejkomatu, poprzez rejestrację elektroniczną na stronie.: http://rejestracja.powiat.pisz.pl lub poprzez zamówienie kolejki telefonicznie pod numerem (0 – 87) 425 47 11.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości