You are hereZwiązek Powiatów Polskich o sytuacji szpitali i szkół powiatowych.

Związek Powiatów Polskich o sytuacji szpitali i szkół powiatowych.


By jakub.grodzki - Posted on 12 sierpień 2019

Aktualnej sytuacji w opiece zdrowotnej oraz kondycji placówek oświatowych na szczeblu powiatowym poświęcono uwagę podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Starosta Piski Andrzej Nowicki jako członek Zarządu Związku Powiatów Polskich uczestniczył w posiedzeniu, które miało miejsce  8 sierpnia w Warszawie. Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie sytuacji ekonomicznej szpitali powiatowych na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szpitali zrzeszonych  w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) oraz w Związku Powiatów Polskich.


Wpływ na pogarszającą się sytuację finansową szpitali ma wzrost kosztów usług medycznych i niemedycznych kontraktowanych w ramach umów cywilnoprawnych, wzrost dynamiki wynagrodzeń personelu szpitali oraz wzrastające koszty zakupu energii na potrzeby szpitali. Zdaniem Starosty Andrzeja Nowickiego planowany wzrost płacy minimalnej  w obliczu stale rosnących kosztów utrzymania szpitali może negatywnie odbić się na funkcjonowaniu szpitali powiatowych: „Rozumiem oczekiwania pracowników szpitali co do wyższych wynagrodzeń, jednak musimy mieć świadomość konsekwencji. W przypadku piskiego szpitala oznacza to wzrost wydatków miesięcznych o niebagatelną kwotę ok. 300 tysięcy zł. Pokazuje to, że wraz z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń muszą iść rozwiązania systemowe”. Podczas posiedzenia przyjęto harmonogram działań zmierzających do poprawy sytuacji szpitali powiatowych w oparciu o analizę czynników mających wpływ na wzrost kosztów utrzymania szpitali.

W części posiedzenia poświęconej funkcjonowaniu i finansowaniu szkół na szczeblu powiatowym wziął udział minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Wśród dyskutowanych kwestii znalazły się zagadnienia poświęcone subwencji oświatowej w kontekście finansowania zapowiedzianych od września podwyżek dla nauczycieli. Zapowiedziano kolejne spotkania w ramach rozmów przedstawicieli samorządu z resortem oświaty i związkami zawodowymi.

Związek Powiatów Polskich to założona w 1999 r. ogólnopolska organizacja zrzeszająca jednostki samorządu terytorialnego. Stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, a także kształtowanie wspólnej polityki. Związek wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiany doświadczeń oraz upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz