You are hereZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


By damian.olszynski - Posted on 25 kwiecień 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Rodzina zastępcza jest to forma opieki nad małoletnim dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona bądź zostali jej pozbawieni. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które w finale ma wrócić do rodziny biologicznej lub w przypadku odebrania jej praw rodzicielskich - trafić do adopcji.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki:

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone :
a) zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa.
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;
10. kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dzieci zapraszamy do naszej siedziby:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2
tel. 87 424 11 38, fax 87 424 11 39
e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl

Akcja promująca rodzicielstwo zastępcze objęta honorowym patronatem Starosty Powiatu Piskiego.


Tagi

Klauzula o RODO