You are hereZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


By t.borkowski - Posted on 23 czerwiec 2017

STAROSTA PISKI

 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

na otwarte spotkanie informacyjne,

które odbędzie się 26 czerwca /poniedziałek/ 2017 r.

w sali konferencyjnej /nr 50, II piętro/ Starostwa Powiatowego w Piszu,

ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, rozpoczęcie o godzinie 09:00

 

Tematem spotkania będzie:

Przedstawienie zasad

PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PISKIEGO

przyznawanych organizacjom pozarządowym w ramach

OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT,

o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

omówione zostaną m.in.:

 

1. Założenia PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,NA ROK 2017

 

2. Zasady dotyczące składania ofert w tym

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje
 • wysokość dotacji, udział środków własnych, czas realizacji zadań
 • kwalifikowalność kosztów
 • wypełnianie i złożenie oferty

3. Procedura konkursowa w tym

 • ogłoszenie konkursu
 • ocena formalna
 • ocena merytoryczna
 • wybór ofert
 • ogłoszenie konkursu ocena formalna ocena merytoryczna wybór ofert

4. Zawarcie umowy i przekazanie środków w tym

 • zasady zmiany treści umowy
 • wydatkowanie środków
 • obowiązki informacyjne

5. Rozliczanie dotacji w tym

 • wypełnianie i składanie sprawozdań
 • załączniki do sprawozdania
 • dokumentowanie wydatków
 • zatwierdzenie sprawozdania
 • kontrola i ocena realizacji zadań

6. Procedura zwrotu dotacji

Szczegółów odnośnie spotkania udziela Tomasz Borkowski pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, tel.: 87 425 47 62, e-mail: tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl 

Klauzula o RODO