You are hereXXVII SESJA RADY POWIATU PISZ

XXVII SESJA RADY POWIATU PISZ


By t.borkowski - Posted on 22 luty 2017

fot. Archiwum prywatne

Sprawy związane z powiatowym systemem oświaty zdominowały posiedzenie Rady Powiatu Pisz, które miało miejsce w środę, 15 lutego. Obok ciekawego i innowacyjnego projektu, który będzie realizowany w Zespole Szkól Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.
Z jednomyślną aprobatą Rady spotkał się projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w ZSZ w Piszu w partnerstwie z warszawską Fundacją Edukacji i Dialogu PRO CIVIS projektu pn.” Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”. Powyższy projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt, którego realizacja rozpocznie się 1 marca, doszedł do skutku dzięki podpisanej w grudniu 2016 r. umowie pomiędzy Fundacją a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach projektu Fundacja podejmie ścisła współpracę z ZSZ w Piszu w celu zwiększenia szans uczniów na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Jest to niewątpliwa szansa dla 93 uczniów na odbycie płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach branżowych. Kolejnym istotnym elementem projektu będzie szereg specjalistycznych kursów, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, które dadzą szansę uczestnikom na podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskania certyfikatu świadczącego o odbyciu tego typu szkolenia. Kolejnym zyskiem dla ZSZ w Piszu będzie uzyskanie nowoczesnego sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatu, w którym kształcą się technicy pojazdów samochodowych. Unowocześnienie bazy dydaktycznej umożliwi lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego oraz znalezienie pierwszej pracy po ukończeniu nauki. Dziki temu szkoła wzbogaci nie tylko poszerzy swoją ofertę edukacyjną ale i podniesie poziom kształcenia. Uczestnicy projektu zyskają również możliwość uczestnictwa w wyjazdach studyjnych do trzech uczelni wyższych. Wartość projektu to przeszło 760 tys. zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi ok. 730 tys. zł, wkład własny finansowy: 2,6 tys. zł, a wartość wkładu niefinansowego w postaci udostepnienie sal i zaplecza dydaktycznego to ok. 32 tys. zł.
Kolejnym zagadnieniem z zakresu edukacji, które trafiło na obrady XXVII sesji Rady Powiatu Pisz była uchwała w sprawie reorganizacji szkolnictwa powiatowego w zakresie dostosowania do wymogów reformy edukacyjnej. Zmiany, jak wskazała Dorota Darda – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu w powiatowym systemie oświatowym nastąpią jeszcze w bieżącym roku. Od 31 sierpnia funkcjonujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach gimnazjum zostanie włączone do tamtejszej podstawówki. Od 1 września piska zawodówka przekształci się w szkołę branżową I stopnia i tym samym zaprzestanie naboru do klas I szkoły zasadniczej, jednak uczniowie, którzy podjęli naukę w minionych latach będą mogli dokończyć ją z pominięciem reformy edukacyjnej. Kolejne zmiany w systemie oświatowym Powiatu Piskiego będą następować od końca sierpnia 2019 r. W tym terminie przestanie funkcjonować gimnazjum powiatowe w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu, w którym pozostanie jedynie 4-letnie liceum ogólnokształcące Od 1 września 2019 r. system szkolnictwa średniego będzie funkcjonował w oparciu o 4-letnie licea, 5-letnie technika i szkołę branżową.

 

 

Tagi