You are hereXXV sesja Rady Powiatu Pisz

XXV sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 02 styczeń 2017

Ostatnia w 2016 roku sesja Rady Powiatu Pisz przyniosła uchwalenie jednego z podstawowych dokumentów w zakresie funkcjonowania Powiatu Piskiego – Uchwały Budżetowej. Tym samym wiadomo już jakich inwestycji można spodziewać się w 2017 roku.


Nim doszło do przyjęcia uchwały budżetowej Radni zadecydowali o innych ważnych dla Powiatu Piskiego kwestiach. Z aprobatą spotkał się miedzy innymi wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Mrągowskim oraz Nadleśnictwami Maskulińskim i Giżyckim w zakresie wspólnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1696 N Mikołajki – Dziubiele. W przypadku tego działania dzięki spodziewanemu dofinansowaniu z funduszu leśnego samorządy będą partycypować w kosztach jedynie na poziomie 20%. W sumie za przypadający na Powiat Piski odcinek ok. 2,6 km powiat wyłoży ok. 170 tys. zł. Koleją istotną decyzją było wyrażenie zgody na rozwiązanie Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie  z dniem 31 sierpnia 2017 r. i powołanie z dniem 1 września 2017 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Dorotę Dardę – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu taka zmiana zwiększy możliwości placówki w zakresie prowadzenia odpłatnych kursów oraz szkoleń. Zmiana zostanie zapoczątkowana w marcu 2017 r. kiedy to rozpoczęta zostanie realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzanie szeregu zajęć doszkalających.

W dalszej części XXV sesji Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu Piskiego przedstawiła informacje związane w Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017 – 2021 oraz dotyczące uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2017 r. Przedstawione dane ukazują przede wszystkim realistyczne założenia, które Powiat Piski może w nadchodzącym roku w pełni zrealizować. W zakresie wydatków inwestycyjnych gros przeznaczonych na ten cel środków skierowanych zostanie na remonty, przebudowę i budowę infrastruktury drogowej Powiatu Piskiego. Pomimo licznych wypowiedzi, iż przedstawiony budżet jest bezpieczny i stabilny część radnych wyraziła swoje niezadowolenie z zaplanowanych na przyszły rok inwestycji, szczególnie w zakresie drogownictwa. Część radnych argumentowała, iż dystrybucja środków budżetowych jest subiektywna.

Wobec takiego obrotu dyskusji głos zabrał Andrzej Nowicki – Starosta Piski podkreślając na wstępie, iż przedstawiony budżet jest wzorowy co  w dzisiejszych czasach jest rzeczą trudną. Następnie wskazał, iż wzorem minionych lat, każdego roku Starostwo Powiatowe w Piszu stara się robić jak najwięcej i to nie tylko w kwestiach drogowych na rzecz wszystkich gmin Powiatu Piskiego. Zliczanie przeprowadzonych inwestycji rok do roku może faktycznie wykazać różnice w zakresie środków kierowanych na tereny poszczególnych gmin, jednak w ujęciu globalnym podział ten rozkłada się mniej więcej równomiernie. Podnoszenie kwestii faworyzowania, np. Gminy Orzysz poprzez planowaną przebudowę drogi powiatowej 1849 N biegnącej prze Nowe Guty do Okartowa jest mijaniem się z prawdą. W tym zakresie inwestycja otrzyma 50% dofinansowanie zewnętrze a oba zainteresowane samorządy będą w połowie partycypować w pozostałych kosztach. Odrzucanie takiej współpracy jest marnowaniem środków publicznych i psuciem dobrej współpracy. Mówiąc o budżecie, podkreślił że nie należy postrzegać go wyłącznie przez pryzmat tylko inwestycji drogowych. Budżet to również inne ważne inwestycje, jak np. przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, działania na rzecz SP ZOZ Szpitala Powiatowego  w Piszu czy zakup samochodu na rzecz Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. W tym ostatnim przypadku nowy pojazd posłuży do transportu zawodników na zawody i nie można tutaj kosztem niewielkich oszczędności wpływać na bezpieczeństwo dzieci. Andrzej Nowicki – Starosta Piski wykazał również, iż zgłaszanym wątpliwościom w 2017 roku również gmina Pisz doczeka się szeregu inwestycji, między innymi przebudowy ulic Dworcowej, Okopowej, Orzeszkowej i Gizewiusza. W przypadku ostatniego działania, warto podkreślić, iż będzie ono przeprowadzane wspólnie z gminą Pisz. Kończąc swoją wypowiedź, Andrzej Nowicki – Starosta Piski podkreślił, iż przedstawiona uchwałą budżetowa daje przede wszystkim gwarancję sukcesu w postaci realizacji założonych inwestycji i osiągnięcia przy tym doskonałych wskaźników oraz, a może przede wszystkim, uchwała budżetowa jest dla ludzi, a nie dla Radnych czy Zarządu.

Podobną argumentację przedstawił Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, który wykazał, iż minione lata przyniosły wiele działań inwestycyjnych  w zakresie przebudowy infrastruktury nie tylko drogowej również na terenie gmin Pisz i Ruciane Nida. Wyraził również zrozumienie dla wysokiej dbałości radnych o swoje rodzinne gminy, jednak podkreślił iż Powiat Piski to cztery gminy, którym należy się równa dbałość. Jeśli natomiast jakaś inwestycja jest odkładana to nie ze względu na złą wolę, a jedynie z powodu poszukiwania środków na jej realizację lub ze względu na pilniejsze inwestycje. Ostatecznie uchwała budżetowa spotkała się z aprobatą większości radnych przy jednym głosie przeciw. Następnie wraz z realizacją pozostałych punktów przyjętego porządku obrad Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz zakończyła XXV sesję Rady Powiatu Pisz.

Tagi