You are hereXXI Sesja Rady Powiatu Pisz. ZARZĄD POWIATU UZYSKAŁ WOTUM ZAUFANIA.

XXI Sesja Rady Powiatu Pisz. ZARZĄD POWIATU UZYSKAŁ WOTUM ZAUFANIA.


By jakub.grodzki - Posted on 07 lipiec 2020

Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Piszu, sprawozdanie  z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu były najistotniejszymi decyzjami jakie zostały podjęte w trakcie XXI sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 25 czerwca.

Jednomyślnie przyjęte wotum zaufania dla Zarządu Powiatu skomentował Starosta Piski Andrzej Nowicki, który obok podziękowań za wysokie zaufanie w zakresie pracy oraz decyzji Zarządu Powiatu wskazał, iż udzielone przez Radę wotum jest docenieniem wykonanej na rzecz mieszkańców pracy. Wskazał również, iż Zarząd w swoich decyzjach i inicjatywach zawsze stawia na pierwszym miejscu dobro lokalnej społeczności, ponieważ to samorząd jest dla ludzi a nie odwrotnie. Podkreślił także, iż bez wsparcia Radnych nie byłoby możliwe osiągnąć tak wiele dla sukcesywnego rozwoju naszego powiatu.


Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w Piszu jest zobowiązany w pierwszym kwartale każdego roku przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatowego za rok ubiegły. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zostało przyjęte Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/57/2020 z dnia 26 marca 2020 r., natomiast informacja o stanie mienia powiatu Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 21/57/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem budżet Powiatu Piskiego w 2019 r. zrealizowany został następująco:

 • Dochody budżetowe wyniosły 73.433.487,56 zł, co stanowi 98,94% kwoty planowej,
 • Wydatki budżetowe wyniosły 73.395.801,90 zł, co stanowi 97,89% kwoty planowej,
  • Wydatki bieżące 61.390.593,59 zł, co stanowi 98% kwoty planowej,
  • Wydatki majątkowe 12.005.208,31 zł, co stanowi 97,35 kwoty planowej.

Budżet w roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 37.685,66 zł. Dochody Powiaty pochodziły z następujących źródeł:

 • Subwencji ogólnej – 57%,
 • Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych – 18%,
 • Dochody własne – 21%,
 • Środków pozyskanych z innych źródeł – 1%.

Wśród najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w 2019 r. wymienić należy:

 • Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK Nr 58 (Ruciane Nida) – Wiartel – DK Nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże – 4.085.299,33 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska ul. Konopnickiej  w Białej Piskiej  w ramach PROW 2014 – 2020 – 2.328.622,68 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 10+896 do km 12+134  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.214.614,58 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ruda: drogi powiatowej Nr 1896N Wólka Piska – Ruda od km 0+537 do km 1+029,93; drogi powiatowej Nr 1672N od drogi powiatowej Nr 1670N – Ruda – Drygały od km 2+708 do km 3+421,73 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.909.194,90 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga powiatowa Nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km 3+780 do km 6+984,31 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 938.779,81 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1648N DK Nr 58 (Ruciane Nida) – Wiartel – DK Nr 63 (Jeże) od km 15+882 do km 16+401 w miejscowości Uściany Stare w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 744.336,69 zł.

Ponadto, w ramach zakupów inwestycyjnych Powiat wydatkował 301.237.62 zł, z czego najważniejsze to: zakup samochodu ciężarowego oraz serwera dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, zakup samochodu do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu oraz zakup urządzeń elektronicznych i oprogramowania dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Piszu w celu digitalizacji świadczonych usług.

W 2019 r. z budżetu Powiatu Piskiego udzielono dotacji o łącznej wartości 233.610 zł, z czego 189.000 zł skierowano do SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu na zakup nowego sprzętu i wyposażenia. Przeznaczono również 1.551.401,71 zł na remonty dróg oraz remonty szkół i placówek oświatowych. Wykonanie tak licznych inwestycji oraz remontów było możliwe dzięki pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych:

 • Z dotacji celowych z państwowych funduszy celowych (FDS) – 4.027.485,78 zł,
 • Ze środków unijnych (PROW) – 1.37.280,00 zł,
 • Ze środków rezerwy subwencji ogólnej – 2.041.910,00 zł.

W minionym roku w ramach budżetu zrealizowano 8 projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na ich realizację Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.984.523,63 zł. W ramach w/w projektów dokonana została między innymi przebudowa drogi powiatowej Nr 1660 N, DK Nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska ul. Konopnickiej w Białej Piskiej (PROW 2014-2020) – 1.437.280,00 zł.

Wszystkie założone w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r. zadania zostały wykonane w miarę posiadanych środków  i możliwości, a poniesione wydatki zgadzają się z przyjętym planem. Przy wydatkowaniu środków publicznych kierowano się zasadami celowości i oszczędności co jest zgodne z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe