You are hereWioski o dofinansowanie nauki !!! - Uwaga młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci

Wioski o dofinansowanie nauki !!! - Uwaga młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci


By admin - Posted on 06 listopad 2009

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), mającego na celu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów”, realizowane będzie przez powiat piski m.in. działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
   

Uwaga młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci

   

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), mającego na celu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów”, realizowane będzie przez powiat piski m.in. działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

 

Programem stypendialnym objęta jest młodzież:

     a) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - pochodzący z obszarów  wiejskich (ze wsi oraz miasteczek

         do 5 tys. mieszkańców - w piskim powiecie: Biała Piska iRuciane Nida,

     b) studenci– pochodzący z obszarów zmarginalizowanych (z obszarów wiejskich oraz miast do 20 tys.

         mieszkańców – w powiecie piskim z wszystkich 4 miast)

     c) ucząca się lub podejmująca naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą

         (świadectwem dojrzałości) oraz studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych

         (dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych).

     d) pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód netto na 1

         osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł m-cznie, a w przypadku uczniów i studentów legitymujących

         się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

         niepełnosprawności – 583 zł.

Stypendium przyznawane na okres do 10 m-cy danego roku szkolnego/akademickiego, w wysokości do :

-     250 zł/ m-cznie- uczniom na pokrycie –zwrot kosztów związanych z pobieraniem nauki (koszty zakwaterowania, zakup podręczników, dojazd środkami komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, koszty posiłków w stołówce internatu, lub prowadzonej przez inny podmiot, inne koszty obligatoryjnie wymagane przez szkołę)

-     350 zł/m-cznie – studentom w formie pieniężnej.

Do wniosku  (pdf , word) o stypendium należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach  za rok ubiegły (za 2003r.) wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego – w hektarach przeliczeniowych oraz inne zaświadczenia/decyzje potwierdzające wysokość otrzymywanych dochodów (np. stałych zasiłków z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, itp.) wszystkich członków rodziny.

         Do dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego przyjmuje się kwotę 252 zł/ha przeliczeniowy x liczbę hektarów przelicz. x 12 m-cy.

           Wnioski o stypendia z zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięty dochód przez wszystkich członków rodziny oraz w przypadku studentów -  zaświadczenie z uczelni/potwierdzony odpis indeksu, należy składać do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Piszu, przy ul. Warszawskiej 5.  w terminie  do 13 lipca br.

 

Telefon kontaktowy:

Wydział Edukacji (Ul. Warszawska-5) – Zdzisław Iłowiecki tel.(0 87) 424-11-42                  

 

Stypendia współfinansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.    

 

 Załączniki
wniosek.pdf
wniosek.doc

 

Więcej informacji znajdziecie państwo na:

   
Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI