You are hereVI sesja Rady Powiatu Pisz

VI sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 06 marzec 2019

Minutą ciszy rozpoczęła się VI sesja Rady Powiatu Pisz. Radni uczcili tym samym pamięć zmarłego, wieloletniego nauczyciela  i wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, zasłużonego dla miasta Pisz, Pana Mieczysława Raka.

Na sesji, która odbyła się w czwartek, 28 lutego przyjęto uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”. Jednogłośnie przyjęto Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piskim na lata 2019 – 2021. Radni podjęli również uchwałę w zakresie określenia stawek za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz, na dofinansowanie kosztów projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Piszu. Dzięki temu, najpóźniej do sierpnia, kiedy to przewidziane jest zakończenie prac remontowych na linii kolejowej Szczytno – Pisz – Ełk, powstanie długo oczekiwany przez mieszkańców Pisza przejazd przez tory, łączący ul. Mazurską z ul. Pionierów. Jak wskazał jednakże Andrzej Nowicki – Starosta Piski, ruch kolejowy zostanie wznowiony dopiero wraz z zakończeniem prac w zakresie przebudowy mostu kolejowego w Piszu, które to zaplanowane są na 2020 r.

W dalszej części VI sesji Rady Powiatu Pisz Radni długo debatowali nad wnioskiem burmistrza Białej Piskiej  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnego Łukasza Borysa. Ostatecznie, radni nie wyrazili zgody na zmianę warunków zatrudnienia Radnego Łukasza Borysa w urzędzie Gminy Biała Piska. Wraz z wyczerpaniem przyjętego na wstępie sesji porządku obrad, Irena Jatkowska zamknęła posiedzenie Rady.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz