You are hereSTAROSTA ANDRZEJ NOWICKI W ZESPOLE ROBOCZYM DS. POPRAWY OCHRONY ZDROWIA

STAROSTA ANDRZEJ NOWICKI W ZESPOLE ROBOCZYM DS. POPRAWY OCHRONY ZDROWIA


By jakub.grodzki - Posted on 29 marzec 2019

Z inicjatywy Związku Powiatów Polskich, 27 marca br.  w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, odbyło się spotkanie przedstawicieli ZPP z przedstawicielami resortu zdrowia  i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: prezes Zarządu ZPP- starosta bielski Andrzej Płonka, wiceprezes Zarządu ZPP- starosta poznański Jan Grabkowski, członek Zarządu ZPP- starosta piski Andrzej Nowicki, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska, ekspert ZPP Ludwik Węgrzyn. Obecni byli także dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz oraz radca prawny w Biurze ZPP Bernadeta Skóbel.

Ministerstwo Zdrowia reprezentował podsekretarz stanu Maciej Miłkowski wraz ze współpracownikami, ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w spotkaniu udział wziął jego prezes- Andrzej Jacyna.

Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka wraz z pozostałymi przedstawicielami ZPP nakreślili ogólną sytuację szpitali powiatowych, wskazując na jej znaczne pogorszenie i sukcesywną utratę płynności finansowej szpitali w ostatnich latach.

Jak wykazali na spotkaniu delegaci ZPP w przedstawionej analizie danych zebranych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych z 98 szpitali, w porównaniu do roku 2017 tylko 12% jednostek biorących udział  w badaniu poprawiło wynik finansowy, w przypadku 88% jednostek- uległ on pogorszeniu. W roku 2017 szpitale biorące udział w badaniu zakończyły rok finansowy z ogólnym wynikiem finansowym -77 841 133 zł, w roku 2018 zanotowały również ogólny ujemny wynik finansowy z wynikiem -256 505 651 zł. Wskazuje to na fakt, że w poddanych badaniu 98 szpitalach, suma ujemnych wyników finansowych w okresie rocznym wzrosła trzykrotnie. Co równie ważne, pogorszenie się sytuacji finansowej nastąpiło także w przypadku 24 podmiotów leczniczych które jeszcze na koniec 2017 r. odnotowały dodatni wynik finansowy. Badaniu poddano spółki prawa handlowego oraz SP ZOZ. Dane o stracie do pokrycia przez podmiot tworzący po uwzględnieniu kosztów amortyzacji dotyczą tylko SP ZOZ-ów i opiewają na kwotę 142 mln zł.

Samorządowcy wykazali również, że bardzo ważny aspekt mający wpływ na sytuację szpitali mają koszty wynagrodzeń, które rosną w szybszym tempie niż inne koszty. Tylko w roku ubiegłym nastąpił wzrost udziału kosztów osobowych  w ogólnych kosztach prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze z 61% do 63%. Łączny wzrost kosztów osobowych w badanych szpitalach wyniósł 440 mln zł, dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wyniosły 268 mln zł.

Kolejną ważną kwestią jest fakt wynikający z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadzającego normy zatrudnienia pielęgniarek w przeliczeniu na jedno łóżko. Nowelizacja przepisów spowodowała, że w szpitalach zmniejsza się limity przyjęć pacjentów na oddziałach. Z danych szacunkowych wynika, że w całej Polsce w szpitalach powiatowych zniknie ok. 5 tys. łóżek. Sytuacja wymaga więc jak najszybszego wsparcia szpitali powiatowych ze strony rządu i podjęcia konkretnych działań w tym kierunku.

Jak przyznał na spotkaniu Minister Maciej Miłkowski, powiaty, które mają wiele zadań do wykonania nie tylko w sferze ochrony zdrowia, ale też w sferze oświaty czy opieki społecznej, nie mają łatwej sytuacji. Dodał, że Polska na tle innych krajów unijnych dysponuje niższymi nakładami na ochronę zdrowia.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna natomiast, przedstawił prognozę poprawy sytuacji finansowej szpitali, związaną z rzetelną prognozą wpływów NFZ. Zapewnił, że wynik finansowy NFZ jest dużo lepszy niż zakładano, oscyluje na poziomie 2 mld zł za rok poprzedni. Środki te znajdą się w Funduszu Zapasowym i będą rozdysponowane w drugim półroczu. Podsumowując, prezes NFZ nadmienił, że rozliczenie świadczeń za pierwsze półrocze zamknie się kwotą dodatkowych 2 mld zł, z czego 40% zostanie przeznaczonych na szpitale. Jak wskazał, pierwsza zmiana wycen świadczeń nastąpi prawdopodobnie dla większości oddziałów do Świąt Wielkanocnych, a wypłata formalnie nastąpi do końca kwietnia br. Druga zmiana wycen planowana jest w lipcu br. a ich wypłata w sierpniu. Dodał, że niewykluczona jest dodatkowa zmiana we wrześniu br., natomiast rozliczenie nadwykonań nastąpi również w kwietniu. Prezes NFZ podkreślił także, że szpitale powiatowe są jedyną grupą szpitali, które się konsolidowały i dzięki temu są dziś partnerem do rozmów. Podziękował za działania Związku Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, których efektem są materiały obrazujące rzetelnie sytuację finansową szpitali powiatowych. Tożsamych danych w stosunku od innych grup szpitali resort zdrowia nie otrzymał.

Jak ustalono na spotkaniu, utworzona grupa robocza ds. poprawy ochrony zdrowia, kontynuować będzie rozmowy  w niezmienionym składzie, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania problemowych kwestii.

Starosta Andrzej Nowicki:

Jestem bardzo zadowolony z rozmów z przedstawicielami resortu zdrowia. Jako samorządowcy byliśmy dobrze przygotowani merytorycznie do podjęcia działań w tym zakresie. Bardzo dużo wniosła rzetelna analiza sytuacji, którą dokonał Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Pokazało to realną sytuację szpitali powiatowych  i dało nam poważny argument, którego nie da się zlekceważyć. Piski szpital nie jest jedynym, który boryka się ze złą sytuacja finansową, w podobnej sytuacji jest większość szpitali powiatowych. Wierzę, że podjęte działania Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolskiego Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych z resortem zdrowia, jeszcze w tym roku przyniosą poprawę tej sytuacji. Podczas spotkania podjąłem również temat zatrudniania lekarzy zza wschodniej granicy. W chwili obecnej, wykształceni na studiach medycznych w UE lekarze mają prawo do podjęcia pracy w Polsce, z pełnym uznaniem ich kwalifikacji. Jedynym warunkiem zatrudnienia takich osób jest zdanie egzaminu z języka polskiego. Dyplomowani lekarze uczelni spoza UE, mają natomiast znacząco dłuższą ścieżkę otrzymania prawa wykonywania zawodu. W pierwszej kolejności muszą nostryfikować dyplom lekarski, co wiąże się z koniecznością zaliczenia wielu kursów i szkoleń oraz zdania szeregu egzaminów. Jak doskonale wiemy, deficyt lekarzy w polskiej służbie zdrowia jest faktem, czego doświadczyliśmy ostatnio na przykładzie naszego szpitala powiatowego. Wprowadzenie ułatwień prawnych związanych z zatrudnianiem lekarzy spoza UE, mogłoby znacznie poprawić sytuację szpitali związaną z brakami lekarzy. Proponowany model zatrudniania lekarzy „ze wschodu” (takie rozwiązanie obowiązuje m.in. w Niemczech) oferowałby chętnym możliwość skorzystania z ograniczonego prawa do wykonywania zawodu w wyznaczonym miejscu pracy. Zatrudniony lekarz mógłby wykonywać ściśle określoną pracę tylko w jednym miejscu, do czasu uzyskania pełnego prawa do wykonywania zawodu. To rozwiązanie deklarował na spotkaniu w maju 2018 r. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, obiecując wypełnienie postulatu do końca kwietnia 2019 r. Jak zapewnił mnie i pozostałych uczestników spotkania Minister Miłkowski, resort pracuje nad rozwiązaniami  w tej kwestii i na kolejnych spotkaniach grupy roboczej przedstawi nam podjęte działania w tym temacie.

Fot. ZPP

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI