You are hereSESJA RADY POWIATU PISZ

SESJA RADY POWIATU PISZ


By t.borkowski - Posted on 04 lipiec 2017

29 czerwca br. odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Pisz. Były to ostatnie przed przerwą wakacyjną obrady Rady Powiatu, kolejne odbędą się dopiero pod koniec sierpnia.

Sesję zwyczajowo otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, która po stwierdzeniu prawomocności obrad przeszła do realizacji kolejno zaplanowanych punktów posiedzenia. W pierwszej części obrad Starosta Andrzej Nowicki zawnioskował o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursów Ofert 2017/2018, do którego radni przychylili się jednomyślnie.

 

 

W dalszej części posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała informację na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowaniu sił ratowniczych w 2016 r. Przy okazji tego punktu, pełniący obowiązki Komendanta KP PSP W Piszu bryg. Jacek Baczewski przedstawił radnym i pozostałym uczestnikom posiedzenia swoją osobę i dotychczasową ścieżkę zawodową. Radni pozytywnie zaopiniowali także informacje: na temat zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2016 r. oraz na temat funkcjonowania SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu, zatwierdzając też roczne sprawozdanie finansowe szpitala. W jednych z kolejnych punktów obrad, wybrano Łukasza Pietrzyka, jako przedstawiciela Rady Powiatu do składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZZO – Szpitalu Powiatowym w Piszu.

Ponadto, przyjęto uchwały m.in. w sprawach: Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie dla Mieszkańców Powiatu Piskiego po 60 roku życia; dofinansowania kosztów związanych z organizacją Powiatowo-gminnych Dożynek w Orzyszu; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ruciane– Nida dotyczącego wspólnej realizacji remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1642N Ukta –Wojnowo w m. Ukta; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miejscowości Łupki jak też wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Orzysz dotyczącego wspólnej realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N (ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu. Do Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursów Ofert 2017/2018 wyznaczono radnych: Alinę Kierod oraz Łukasza Pietrzyka.

 

 

Klauzula o RODO