You are herePrzebudowa drogi powiatowej Nr 1864N Monety – Zdedy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N Monety – Zdedy


By jakub.grodzki - Posted on 07 październik 2016

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW Nr 667 - Monety – Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515” Realizacja inwestycji, objęta jest dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Powiatem Piskim w dniu 26 sierpnia 2016r. Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową w.w. odcinka drogi została podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym w Piszu Spółka z o.o. , 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2 w dniu 06 października 2016 roku. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, które zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji robót budowlanych - w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.
Nadzór inwestorski sprawować będzie Kamil Szymborski - Usługi Inżynierskie w Piszu.

Wartość operacji objętej dofinansowaniem : 1 031 816,44 zł
w tym:
-wartość robót budowlanych: 1 006 294,12 zł
-nadzór inwestorski: 10 270,32 zł
-wykonanie dokumentacji projektowej: 15 252,00 zł

Refundacja z EFRROW: 63,63% , tj.: 656 544,00 zł.

Tagi