You are herePrzebudowa drogi Pisz - Wiartel

Przebudowa drogi Pisz - Wiartel


By jakub.grodzki - Posted on 18 kwiecień 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane związane  z realizacją inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz
od km 33+750 do km 38+247,10 wraz z przebudową ścieżki rowerowej
od km 38+247,10 do km 38+750,40”
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma:

STRABAG Spółka z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Całkowita wartość umowy: 6 738 162,78 zł.
W tym:
- Dotacja z budżetu państwa: 3 000 000,00 zł
- Wkład własny Powiatu Piskiego: 3 738 162,78 zł
Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 03 kwietnia 2018 t. W dniu 09 kwietnia 2018 r. został przekazany teren budowy. Planowana przebudowa obejmuje odcinek długości 4,497 km, tj. od Wiartla Małego do połączenia z odcinkiem przebudowanej drogi  w Piszu.
W wyniku przebudowy:

  • Na całej długości jezdnia ulegnie poszerzeniu do 6,00 m;
  • Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do kategorii ruchu KR-2;
  • Przebudowie ulegnie przepust w miejscowości Jabłoń oraz zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą gminną do miejscowości Wąglik;
  • Przed wjazdem do Pisza zaprojektowane jest wyspa kanalizująca, spowalniająca ruch;
  • Na całej długości odcinka planowanego do przebudowy zaprojektowana jest ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, leżąca poza rowem, przewidziana również do ruchu pieszego.
Ścieżka planowana jest również do wykonania na odcinku już przebudowanym, tj. do połączenia z istniejącą ścieżką przy ulicy Gdańskiej  w Piszu.

Obecnie, Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu stara się o uzyskanie dofinansowania na dwie kolejne inwestycje. W minionym tygodniu złożone zostały wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu pod nazwą Rządowy Program Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ramach w/w programu planowane jest wykonanie:

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849N DK 16 (Okartowo) – Nowe Guty – Dk Nr 63 od km 0+045,47 do km 2+974. W tym przypadku szacowany koszt przebudowy to 3 724 976,86 zł, z czego wnioskowana w wysokości 80% dotacji to 2 979 981,00 zł;
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 31+285 do km 33+750, szacowany koszt przebudowy wynosi  4 065 508,94 zł, z czego wnioskowana dotacja (80%) to 3 252 407,00 zł.

Wstępny termin realizacji w/w zadań do okres od lipca do września 2018 r.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz